ແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle

አማርኛاَلْعَرَبِيَّةُ • 繁体字 • 简化字 • 日本語 • ភាសាខ្មែរ • 한국어 • ລາວ • Oromiffa • русский язык • af-Soomaali • Español • Tagalog • ภาษาไทย • ትግርኛ • Tiếng việt •  украї́нська мо́ва •  English

ວິໄສທັດສຳລັບອະນາຄົດຂອງການຂົນສົ່ງໃນເມືອງ Seattle

ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle (STP)! ໃຊ້ເວັບໄຊນີ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ, ຊອກຫາແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຂອງໂຄງການ ແລະ ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດກ່ຽວກັບຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ.

ມີການດຳເນີນການໃດແດ່ໃນຕອນນີ້

ແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle (STP) ແມ່ນຫຍັງ?

ແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle (STP) ແມ່ນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງເຮົາເພື່ອການສ້າງລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ໃຫ້ທຸກຄົນເຂົ້າເຖິງທາງເລືອກທີ່ປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງໃນການເຂົ້າເຖິງສະຖານທີ່ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆ.

ລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງເຮົາເປັນຫຼາຍກວ່າຖະໜົນ ແລະ ທາງຍ່າງ. ລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງເຮົາປະກອບດ້ວຍລົດເມ, ລົດໄຟຟ້າລາງເບົາ, ທາງຍ່າງ, ພື້ນທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ. ແຕ່ຍ້ອນສະຖານະການພະຍາດໂຄວິດ-19, ການປ່ຽນແປງຂອງສະພາບດິນຟ້າອາກາດ ແລະ ການຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງປະຊາກອນ ເຮັດໃຫ້ມັນຍາກໃນການດຳເນີນການລະບົບນີ້ໃຫ້ຄ່ອງຕົວ. ນັ້ນແມ່ນເຫດຜົນທີ່ພວກເຮົາຕ້ອງການສ້າງລະບົບທີ່ຍືນຍົງທີ່ເຮັດວຽກໄດ້ໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.

ເປັນຫຍັງ STP ຈິ່ງສຳຄັນກັບຂ້າພະເຈົ້າ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງຂ້າພະເຈົ້າ?

ບໍ່ວ່າທ່ານຈະໄປໄສ - ບໍ່ວ່າຈະໄປວຽກ ຫຼື ໄປໂຮງຮຽນ, ຢ້ຽມຢາມໝູ່, ໄປແລ່ນວຽກ, ໄປບ່ອນນະມັດສະການຂອງທ່ານ ຫຼື ອອກໄປກິນເຂົ້າແລງ - ທ່ານຄວນຈະສາມາດເຮັດໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ. ກ່າວຄື ຄວາມຕ້ອງການດ້ານການຂົນສົ່ງຂອງເຮົາສົ່ງຜົນຕໍ່ຊີວິດປະຈຳວັນຂອງເຮົາໃນຫຼາຍໆດ້ານ. ໂດຍການເປັນສ່ວນໜຶ່ງໃນການສ້າງ STP, ທ່ານຈະຊ່ວຍໃຫ້ເຮົາສ້າງລະບົບການເຮັດວຽກທີ່ດີຂຶ້ນສຳລັບທຸກຄົນ.

ລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ຄວນຈະເປັນປະໂຫຍດໃຫ້ແກ່ທຸກຄົນ. ຫຼາຍເທື່ອໂພດ ເມື່ອແຜນງານຂອງລັດຖະບານໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ແຜນງານເຫຼ່ານັ້ນກີດກັນຄົນຫຼາຍເກີນໄປ - ໂດຍສະເພາະຄົນຜິວດຳ, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນຜິວສີ; ຄົນທີ່ເປັນ LGBTQIA+; ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ແບບທຸກຍາກ; ຊຸມຊົນຜູ້ອົບພະຍົບ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາອັງກິດຢູ່ເຮືອນ; ຄົນໜຸ່ມ; ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການຕ່າງໆ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພວກເຮົາຄວນຈະຟັງສຽງຂອງທຸກຄົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ.

ມາຕອບຄຳຖາມຮ່ວມກັນເລີຍວ່າ: ທ່ານຕ້ອງການໃຫ້ລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງເຮົາມີລັກສະນະເປັນແນວໃດ?

ວິໄສທັດເພື່ອອະນາຄົດຂອງການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle

ຮຽນຮູ້ ແລະ ເຂົ້າຮ່ວມໃນການສ້າງແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle (STP)! ໃຊ້ເວັບໄຊນີ້ເພື່ອເຊື່ອມຕໍ່ກັບໂອກາດໃນການມີສ່ວນຮ່ວມ, ຊອກຫາຊັບພະຍາກອນຂອງໂຄງການ ແລະ ຕິດຕາມຂໍ້ມູນຫຼ້າສຸດຂອງຂະບວນການວາງແຜນ.

ຮຽນຮູ້ເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle

ຄຳຖາມທີ່ຖືກຖາມເລື້ອຍໆ

ທ່ານຈະບອກພວກເຮົາເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບແຜນການຂົນສົ່ງຂອງ ເມືອງ Seattle (STP) ໄດ້ບໍ?

ແຜນ STP ແມ່ນວິໄສທັດເພື່ອອະນາຄົດຂອງການຂົນສົ່ງໃນເມືອງ Seattle. ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນແມ່ນສ່ວນສຳຄັນຂອງການພັດທະນາແຜນນີ້. ແຜນ STP ຈະກຳນົດເປົ້າໝາຍ, ກົນລະຍຸດ ແລະ ຄຳແນະນຳສຳລັບລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ສອດຄ່ອງກັບເມືອງຂອງເຮົາໃນຕອນນີ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ແຜນການດັ່ງກ່າວຈະກຳນົດທຸກຢ່າງນັບຕັ້ງແຕ່ດ້ານເງິນທຶນການຂົນສົ່ງໃນອະນາຄົດເພື່ອໂຄງການ ແລະ ໂປຣແກຣມທີ່ເສີມຂະຫຍາຍວິທີທີ່ເຮົາໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກພື້ນທີ່ສາທາລະນະ ແລະ ການເດີນທາງສັນຈອນໃນເມືອງ.

ພວກເຮົາຫວັງທີ່ຈະໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ ແລະ ເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານເພື່ອສ້າງລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ຫຼາຍເທື່ອໂພດທີ່ເມື່ອແຜນຂອງລັດຖະບານໄດ້ຮັບການພັດທະນາ, ແຜນເຫຼ່ານັ້ນກີດກັນບຸກຄົນຈຳນວນຫຼາຍເກີນໄປ ໂດຍສະເພາະຄົນຜິວດຳ, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ຫຼື ສະມາຊິກຊຸມຊົນຄົນຜິວສີ; ຄົນທີ່ເປັນ LGBTQIA+; ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ແບບທຸກຍາກ; ຊຸມຊົນຜູ້ອົບພະຍົບ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາອັງກິດຢູ່ເຮືອນ; ຄົນໜຸ່ມ; ຜູ້ສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການຕ່າງໆ. ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າພວກເຮົາຄວນຟັງສຽງຂອງທຸກຄົນ ເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພວກເຮົາຈະເປັນຜູ້ຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງຂອງຊຸມຊົນຜູ້ທີ່ມີຄວາມສຳພັນກັບຊຸມຊົນທີ່ເຂົາເຈົ້າໃຫ້ບໍລິການຢູ່ແລ້ວ, ເພື່ອຮັບຟັງ ແລະ ຮັບປະກັນວ່າແຜນດັ່ງກ່າວສະທ້ອນເຖິງຄ່ານິຍົມ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຄົນ.

ປະເດັນສຳຄັນແມ່ນຫຍັງ? ແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ແມ່ນຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງເຮົາໃນການສ້າງລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່:

 • ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທຸກຄົນ,
 • ເຊື່ອມຕໍ່ກັບເຮົາທັງໝົດຢ່າງປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງກັບການເຂົ້າເຖິງໂອກາດ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ແລະ
 • ປະຕິບັດຕໍ່ທຸກໆຄົນບໍ່ວ່າບຸກຄົນນັ້ນຈະມີເຊື້ອຊາດ, ຊົນຊັ້ນ, ເພດ, ເພດສະພາບ, ສັນຊາດ, ອາຍຸ ຫຼື ມີຄວາມສາມາດລັກສະນະໃດ ເຊິ່ງເປັນການປະຕິບັດດ້ວຍກຽດສັກສີ ແລະ ຄວາມສະເໝີພາບ.

ແຜນ STP ຈະສຳເລັດເມື່ອໃດ?

ຮ່າງ STP ຈະມີພ້ອມໃຫ້ສາທາລະນະກວດສອບໃນກາງປີ 2023.

ຂ້ອຍຂໍມີສ່ວນຮ່ວມຕອນນີ້ເລີຍໄດ້ບໍ?

ແມ່ນແລ້ວ! ພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະພັດທະນາແຜນງານທີ່ສະທ້ອນເຖິງຄ່ານິຍົມ, ຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ປະສົບການຂອງທ່ານ. ເຂົ້າເບິ່ງສູນກາງການມີສ່ວນຮ່ວມທາງອອນລາຍຂອງແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ເພື່ອແບ່ງປັນແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານ!

ກຳນົດການ

ເດືອນມີນາ 2022: ເປີດຕົວໂຄງການ!

   • ໃນລະຫວ່າງເດືອນນີ້, ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນເປົ້າໝາຍ, ວັດຖຸປະສົງ, ກຳນົດການຂອງເຮົາ ແລະ ໂອກາດຕ່າງໆໃນການມີສ່ວນຮ່ວມກັບຄູ່ຮ່ວມງານ ແລະ ຊຸມຊົນຂອງເຮົາ.

ເດືອນພຶດສະພາ - ເດືອນສິງຫາ 2022

   • ໄລຍະທີ 1 ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. ໃນລະຫວ່າງໄລຍະນີ້, ພວກເຮົາໄດ້ເຮັດວຽກຮ່ວມກັບຊຸມຊົນເພື່ອເຂົ້າໃຈເຖິງລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງສັນຈອນໄປທົ່ວເມືອງ Seattle.

    ຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນຂໍ້ມູນ ແລະ ແນວຄວາມຄິດຂອງທ່ານໃນລະຫວ່າງໄລຍະທຳອິດຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ! ພວກເຮົາໄດ້ຂໍໃຫ້ທ່ານແບ່ງປັນໃຫ້ພວກເຮົາຮູ້ກ່ຽວກັບລຳດັບຄວາມສຳຄັນ, ຄວາມທ້າທາຍ ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ ໃນຂະນະທີ່ທ່ານເດີນທາງສັນຈອນໄປທົ່ວເມືອງ Seattle.

    ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນບົດສະຫຼຸບການມີສ່ວນຮ່ວມໃນໄລຍະທີ 1 ໃນພາຍຫຼັງພາຍໃນທ້າຍລະດູໃບໄມ້ຫຼົ່ນນີ້ ເຊິ່ງຈະສະຫຼຸບສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນໄດ້ຟັງມາຈົນຮອດຕອນນີ້ ແລະ ວິທີການກຳນົດຮູບແບບຂອງແຜນງານ. ໃນລະຫວ່າງນີ້, ທ່ານສາມາດກວດສອບໝຸດທີ່ຜູ້ຄົນໄດ້ວາງໄວ້ຢູ່ເທິງ ເຄື່ອງມືສ້າງແຜນທີ່ແບບໂຕ້ຕອບ ເຄື່ອງທຳອິດຂອງພວກເຮົາໃນໄລຍະທີ 1.

ເດືອນກັນຍາ - ເດືອນທັນວາ 2022

   • ໄລຍະທີ 2 ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ. ໄນລະຫວ່າງໄລຍະທີສອງຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ, ພວກເຮົາຈະແບ່ງປັນສິ່ງທີ່ພວກເຮົາໄດ້ຍິນຈາກທ່ານໃນລະຫວ່າງໄລຍະທີ 1 ແລະ ສະແດງໃຫ້ເຫັນວ່າຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຊ່ວຍເປັນແນວທາງຂອງແຜນງານແນວໃດ. ພວກເຮົາຈະຍັງເຮັດວຽກເພື່ອໃຫ້ເຂົ້າໃຈວ່າທ່ານຕ້ອງການເດີນທາງແນວໃດໃນອະນາຄົດ, ການດຳເນີນການໃດທີ່ທ່ານຢາກໃຫ້ພວກເຮົາເຮັດ ແລະ ທ່ານຢາກເຫັນການດຳເນີນການເຫຼົ່ານີ້ວ່າກາຍມາເປັນສ່ວນໜຶ່ງຂອງລະບົບການຄະມະນາຄົມຂົນສົ່ງຂອງເຮົາແນວໃດ.

ເດືອນມັງກອນ - ເດືອນມີຖຸນາ 2023

   • ໃນໄລຍະທີ 3 ຂອງການມີສ່ວນຮ່ວມ ພວກເຮົາໄດ້ແບ່ງປັນ DRAFT STP ກັບທ່ານເພື່ອໃຫ້ທ່ານສະແດງຄຳຕິຊົມ.

ຕົ້ນປີ 2024

   • ໂຄງການ STP ຈະສຳເລັດແລ້ວ!

ເປັນຫຍັງເມືອງ Seattle ຈຶ່ງຕ້ອງການແຜນນີ້ໃນຕອນນີ້?

ຄວາມທ້າທາຍທີ່ຮີບດ່ວນ ແລະ ກຳລັງຈະເກີດຂຶ້ນ: ພວກເຮົາກຳລັງປະເຊີນໜ້າກັບຄວາມທ້າທາຍດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງເຮົາທັງໝົດ. ຄວາມທ້າທາຍນີ້ລວມເຖິງ:

   • ຜົນກະທົບຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງຂອງການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19 ຕໍ່ວິຖີຊີວິດໃນຊຸມຊົນ ແລະ ວີທີການເດີນທາງຂອງພວກເຮົາ,
   • ສະພາວະສຸກເສີນດ້ານດິນຟ້າອາກາດທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດສະພາບອາກາດທີ່ຮຸນແຮງເຊິ່ງສົ່ງຜົນກະທົບຕໍ່ຖະໜົນຂອງເຮົາ,
   • ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງປະຊາກອນທີ່ເພີ່ມການຈະລາຈອນ ແລະ ຊີ້ໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຕ້ອງການດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສທີ່ລາຄາບໍ່ແພງທີ່ຢູ່ໃກ້ກັບການຂົນສົ່ງສາທາລະນະ,
   • ແລະ ອື່ນໆອີກຫຼາຍຢ່າງ.

ສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ຕ້ອງການການດຳເນີນການຢ່າງເລັ່ງດ່ວນ. ພວກເຮົາຕ້ອງນຶກພາບໃນອະນາຄົດ ແລະ ສ້າງລະບົບການຂົນສົ່ງໃໝ່ທີ່ຕອບສະໜອງກັບຄວາມທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ທຸກຄົນສາມາດເດີນທາງສັນຈອນໃນເມືອງ Seattle ໄດ້ຢ່າງປອດໄພ, ມີປະສິດທິພາບ ແລະ ລາຄາບໍ່ແພງ.

ການພັດທະນາແພັກເກດການລະດົມທຶນດ້ານການຂົນສົ່ງໃໝ່: ແພັກເກດການລະດົມທຶນໃນປັດຈຸບັນຂອງພວກເຮົາ, ການຈັດເກັບພາສີເພື່ອຂັບເຄື່ອນເມືອງ Seattle (Levy to Move Seattle), expires in 2024, ໝົດອາຍຸໃນປີ 2024. The Levy to Move Seattle ມອບເງິນ 930 ລ້ານໂດລາ ໃນໄລຍະເວລາເກົ້າປີ (2015 - 2024) ແລະ ໃຫ້ງົບປະມານເພື່ອການຂົນສົ່ງຂອງພວກເຮົາປະມານ 30%. ພວກເຮົາຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ພັດທະນາແພັກເກດກອງທຶນໃໝ່ທີ່ອີງໃສ່ຄຳຄີດເຫັນຕິຊົມຂອງທ່ານ. ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼືອຂອງທ່ານໃນການສ້າງແຜນ STP, ພວກເຮົາສາມາດພັດທະນາແພັກເກດກອງທຶນຕໍ່ໄປທີ່ຈະຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງທ່ານ.

ການປັບໃຫ້ເຂົ້າກັນກັບການອັບເດດແຜນການທີ່ສົມບູນແບບຂອງເມືອງ Seattle: ການອັບເດດແຜນການທີ່ສົມບູນແບບຂອງເມືອງ Seattle (ແຜນການທີ່ສົມບູນແບບ) ແມ່ນເຄື່ອງມືທີ່ພະແນກຂອງເມືອງໃຊ້ໃນການຕັດສິນໃຈໃນພາບລວມວ່າເມືອງ Seattle ຈະຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດນະນາແນວໃດໃນອີກຊາວປີຂ້າງໜ້າ. ໃນບັນດາສິ່ງອື່ນໆ, ແຜນການທີ່ສົມບູນແບບ ຮວມມີອົງປະກອບຂອງການຂົນສົ່ງ. ແຜນການທີ່ສົມບູນແບບ ກຳລັງໄດ້ຮັບການອັບເດດໃນເວລາດຽວກັນກັບທີ່ພວກເຮົາກຳລັງພັດທະນາແຜນການຂົນສົ່ງຂອງ ເມືອງ Seattle. ນີ້ແມ່ນສິ່ງສຳຄັນຍ້ອນວ່າແຜນການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ຈະໃຫ້ຄວາມຊັດເຈນຫຼາຍຂຶ້ນຕໍ່ກັບຊຸມຊົນດ້ວຍລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບເປົ້າໝາຍ ແລະ ນະໂຍບາຍຂອງແຜນການທີ່ສົມບູນແບບ ວ່າຈະເກີດຂຶ້ນໄດ້ແນວໃດໃນລະບົບການຂົນສົ່ງຂອງພວກເຮົາ.

ຄ່ານິຍົມຫຍັງທີ່ກຳລັງຂັບເຄື່ອນແຜນການນີ້?

ແຜນ STP ຈະສະທ້ອນຄ່ານິຍົມຂອງພວກເຮົາ. ແຜນຈະຍັງຄົງເນັ້ນໃສ່ຄວາມຕ້ອງການດ້ານສະພາບດິນຟ້າອາກາດ, ຄວາມສະເໝີພາບ, ການເບິ່ງແຍງ ແລະ ຄວາມປອດໄພຂອງພວກເຮົາ ເພື່ອຊ່ວຍຈັດການກັບສິ່ງທ້າທາຍທີ່ຍາກທີ່ສຸດຂອງພວກເຮົາ.

ຄ່ານິຍົມ ແລະ ເປົ້າໝາຍຂອງ SDOT:

ຄວາມສະເໝີພາບ: ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການຂົນສົ່ງຕ້ອງຕອບສະໜອງຕໍ່ຄວາມຕ້ອງການຂອງຊຸມຊົນຄົນຜິວສີ ແລະ ຄົນທີ່ມີລາຍໄດ້ທຸກລະດັບ, ຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດທຸກລະດັບ ແລະ ຄົນທຸກລະດັບອາຍຸທັງໝົດເຫຼົ່ານັ້ນ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເປັນຜູ້ຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນເພື່ອສ້າງລະບົບການສົ່ງທີ່ມີຄວາມສະເໝີພາບທາງເຊື້ອຊາດ ແລະ ທາງສັງຄົມ.

ຄວາມປອດໄພ: ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າທຸກຄົນຄວນຈະສາມາດເດີນທາງສັນຈອນໃນທົ່ວເມືອງໄດ້ຢ່າງປອດໄພ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສ້າງສະພາບແວດລ້ອມການຂົນສົ່ງທີ່ປອດໄພ ແລະ ລົບລ້າງອຸບັດຕິເຫດທີ່ຮ້າຍແຮງ ແລະ ຮຸນແຮງເຖິງແກ່ຊີວິດໃນເມືອງ Seattle.

ການເດີນທາງສັນຈອນ: ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າທາງເລືອກໃນການຂົນສົ່ງແມ່ນມີຄວາມສຳຄັນຕໍ່ການເຂົ້າເຖິງໂອກາດຕ່າງໆ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສ້າງ, ດຳເນີນງານ ແລະ ຮັກສາລະບົບການຂົນສົ່ງທີ່ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ເຊິ່ງເຊື່ອມໂຍງຜູ້ຄົນ, ສະຖານທີ່ ແລະ ສິນຄ້າຢ່າງໜ້າເຊື່ອຖື.

ຄວາມຍືນຍົງ: ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າສຸຂະພາບສິ່ງແວດລ້ອມຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບການປັບປຸງສຳລັບຄົນຮຸ່ນອະນາຄົດຜ່ານທາງການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຈັດການກັບວິກິດດ້ານດິນຟ້າອາກາດຜ່ານລະບົບການຂົນສົ່ງແບບຍືນຍົງ, ທົນທານ.

ຊີວິດຄວາມເປັນຢູ່: ພວກເຮົາເຊື່ອວ່າການຂົນສົ່ງແມ່ນສິ່ງຈຳເປັນໃນການສະໜັບສະໜູນຊີວິດປະຈຳວັນ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອຈັດການກັບຖະໜົນ ແລະ ທາງຍ່າງຂອງພວກເຮົາດ້ວຍວິທີທີ່ເສີມສ້າງຊີວິດການເປັນຢູ່ຂອງປະຊາຊົນ ແລະ ປັບປຸງສຸຂະພາບຂອງຊຸມຊົນ.

ຄວາມເປັນເລີດ: ພວກເຮົາເຊື່ອໝັ້ນໃນການເຮັດສິ່ງທີ່ເກີນຄວາມຄາດໝາຍຂອງຊຸມຊົນທີ່ເຮົາໃຫ້ບໍລິການ. ເປົ້າໝາຍຂອງພວກເຮົາແມ່ນເພື່ອສ້າງທີມງານທີ່ມຸ່ງໝັ້ນສູ່ຄວາມເປັນເລີດ ແລະ ປະກອບໄປດ້ວຍທັກສະເພື່ອຮັບມືກັບສິ່ງທ້າທາຍໃນປັດຈຸບັນນີ້ ແລະ ໃນອະນາຄົດ.

ເມືອງ Seattle ມີແຜນການຫຼາຍຢ່າງແລ້ວ. ເປັນຫຍັງພວກເຮົາຈຶ່ງຕ້ອງການແຜນໃໝ່? ແຜນການຈະເຮັດຫຍັງທີ່ຕ່າງກັນອອກໄປ?

ການວາງແຜນແບບອົງລວມ: ແຜນ STP ຈະແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມຕ້ອງການດ້ານການເດີນທາງສັນຈອນ, ການເຂົ້າເຖິງ ແລະ ພື້ນທີ່ສາທາລະນະໃນເອກະສານສະບັບດຽວທີ່ລວມເຂົ້ານຳກັນ. ແຜນດັ່ງກ່າວຈະອັບເດດແຜນທາງຄົນຍ່າງ, ລົດຖີບ, ການໂດຍສານ ແລະ ການຂົນສົ່ງສິນຄ້າທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໃຫ້ຕອບສະໜອງກັບຄວາມຕ້ອງການຂອງພວກເຮົາໃນປັດຈຸບັນ ແລະ ໃນອະນາຄົດ. ແຜນ STP ຈະຮວບຮວມເອົາຄວາມຄິດລິເລີ່ມຂອງເມືອງຫຼາຍໆຢ່າງເຊັ່ນ: Vision Zero ຂອງເມືອງ Seattle, ໂຄງການລິເລີ່ມດ້ານຄວາມຍຸດຕິທຳທາງເຊື້ອຊາດ ແລະ ສັງຄົມ, ແຜນປະຕິບັດງານດ້ານດິນຟ້າອາກາດຂອງພວກເຮົາ, ແຜນຜັງສຳລັບການພັດທະນາພະລັງງານໄຟຟ້າ ແລະ ອື່ນໆ. ນອກຈາກນັ້ນ, ແຜນນີ້ຈະອ້າງອີງແຜນການທີ່ໄດ້ສ້າງຂຶ້ນໂດຍອົງການຂົນສົ່ງໃນພາກພື້ນອື່ນໆເພື່ອໃຫ້ພວກເຮົາສາມາດເຫັນວ່າກົນລະຍຸດໃດຈະໃຫ້ບໍລິການດີທີ່ສຸດສຳລັບເມືອງ Seattle.

ການປະສົມປະສານ ແລະ ປະສິດທິພາບທີ່ເປັນຮູບແບບ: ແຜນ STP ຈະຊ່ວຍໃຫ້ທາງເລືອກໃນການເດີນທາງສັນຈອນ (ເຊັ່ນການຂີ່ລົດຖີບ, ການຍ່າງ, ການໂດຍສານລົດຂົນສົ່ງສາທາລະນະ ແລະ ອຶ່ນໆ) ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນເພື່ອສະໜັບສະໜູນທ່ານໃນການເຂົ້າເຖິງໂອກາດ, ຜູ້ຄົນ ແລະ ສະຖານທີ່ຕ່າງໆ.

ການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນ: ພວກເຮົາກຳລັງສ້າງການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ໂປ່ງໃສແລະກວມລວມ ທີ່ພວກເຮົາໃຫ້ຄວາມສຳຄັນເປັນລຳດັບທຳອິດສຳລັບແຜນ STP. ພວກເຮົາຈະໃຊ້ແນວທາງໃໝ່ເພື່ອໃຫ້ທ່ານ ແລະ ເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານເຂົ້າຮ່ວມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ.

ຊຸມຊົນຈະໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມແນວໃດໃນຂະບວນການຂອງການວາງແຜນນີ້?

ແນະນຳໂດຍທ່ານ: ແຜນ STP ຈະຖືກແນະນຳໂດຍທ່ານ ເຊິ່ງເປັນຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ. ສຽງຂອງທ່ານຈະຊ່ວຍກຳນົດແຜນ. ພວກເຮົາຈະຮັບຟັງ ແລະ ຕອບສະໜອງຕໍ່ແນວຄິດຂອງທ່ານໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຮັດວຽກເພື່ອຈັດການກັບຄວາມທ້າທ້າຍດ້ານການຂົນສົ່ງທີ່ຍິ່ງໃຫຍ່ທີ່ສຸດດ້ວຍວິໄສທັດໃໝ່ສຳລັບເມືອງຂອງພວກເຮົາ.

ເນັ້ນໃສ່ຄົນທີ່ໂດຍທົ່ວໄປແລ້ວແມ່ນຖືກປະຖິ້ມຈາກຂະບວນການຂອງການວາງແຜນ: ພວກເຮົາຈະເຊື່ອມຕໍ່ກັບຄົນໃນທົ່ວ ເມືອງ Seattle ເພື່ອກຳນົດຮູບແບບລະບົບການຂົນສົ່ງໃນອະນາຄົດຂອງພວກເຮົາ, ດ້ວຍການເນັ້ນໃສ່ຄົນຜູ້ທີ່ມັກຖືກປະຖິ້ມເລື້ອຍໆຈາກຂະບວນການຂອງການວາງແຜນ ສິ່ງນີ້ລວມທັງຄົນຜິວດຳ, ຊົນເຜົ່າພື້ນເມືອງ ຫຼື ສ່ວນໜຶ່ງຂອງຊຸມຊົນຜິວສີ; ຄົນທີ່ເປັນ LGBTQIA+; ຄົນທີ່ອາໄສຢູ່ແບບທຸກຍາກ; ຊຸມຊົນຄົນອົບພະຍົບ ແລະ ຄົນທີ່ບໍ່ເວົ້າພາສາອັງກິດຢູ່ເຮືອນ; ຄົນໜຸ່ມ; ຄົນສູງອາຍຸ ແລະ ຄົນທີ່ມີຄວາມພິການຕ່າງໆ.

ການສ້າງຂີດຄວາມສາມາດຂອງຜູ້ທີ່ໃກ້ຊິດກັບຊຸມຊົນທີ່ສຸດ: ພວກເຮົາກຳລັງຮ່ວມມືກັບອົງການຈັດຕັ້ງທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນຊຸມຊົນ ແລະ ພະແນກປະສານງານຊຸມຊົນໃກ້ຄຽງຂອງເມືອງ Seattle (Seattle Department of Neighborhoods Community Liaisons) ເພື່ອພັດທະນາຂະບວນການມີສ່ວນຮ່ວມທີ່ສ້າງຄວາມຮ່ວມມືກັບຊຸມຊົນຂອງພວກເຮົາ, ເຮັດໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ສ້າງພື້ນຖານຄວາມສະເໝີພາບທາງດ້ານເຊື້ອຊາດ.

ກົນລະຍຸດການມີສ່ວນຮ່ວມແບບໃໝ່: ດ້ວຍຂະບວນການການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງແຜນ STP, ພວກເຮົາກຳລັງພະຍາຍາມເຮັດໃຫ້ຄົນມີສ່ວນຮ່ວມໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນດ້ວຍວິທີທີ່ສະເໝີພາບ ແລະ ເທົ່າທຽມກັນທາງດ້ານເຊື້ອຊາດ. ພວກເຮົາຈະຮັບຟັງຄວາມຄິດເຫັນຫຼາຍຂຶ້ນ, ຮັບປະກັບວ່າຊຸມຊົນທີ່ຖືກຍົກເວັ້ນນັ້ນໄດ້ມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ຄົນຮູ້ສຶກວ່າການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງເຂົາເຈົ້າເປັນເລື່ອງສຳຄັນ. ພວກເຮົາຈະເຮັດແນວນັ້ນໂດຍການໃຊ້ກົນລະຍຸດທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບວັດທະນະທຳ, ເຂົ້າເຖິງໄດ້ ແລະ ກວມລວມ ທີ່ໃຫ້ຄວາມສຳຄັນຕໍ່ສາທາລະນະສຸກໃນຊ່ວງການລະບາດໃຫຍ່ຂອງພະຍາດໂຄວິດ-19.

ສຽງຂອງທ່ານຈະເປັນສ່ວນທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດຂອງຂະບວນການນີ້ ແລະ ພວກເຮົາຫວັງຢ່າງຍິ່ງທີ່ຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັບທ່ານ ແລະ ເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານເພື່ອພັດທະນາແຜນເຮັດວຽກສຳລັບເມືອງ Seattle ທັງໝົດ.

ແຜນ STP ເຊື່ອມຕໍ່ກັບການອັບເດດແຜນການທີ່ສົມບູບແບບຂອງ ເມືອງ Seattle ແນວໃດ?

ການປັບປຸງແຜນງານທີ່ສົມບູນແບບຂອງເມືອງ Seattle - ແຜນງານດຽວຂອງເມືອງ Seattle (One Seattle Plan) - ຈະເປັນແນວທາງໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ສຳຄັນວ່າເມືອງ Seattle ຈະຂະຫຍາຍຕົວ ແລະ ພັດທະນາແນວໃດໃນໄລຍະຊາວປີຂ້າງໜ້າ.

ພວກເຮົາຈະເຮັດວຽກຢ່າງໃກ້ຊິດກັບ ຫ້ອງການການວາງແຜນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນ (OPCD) ເພື່ອພັດທະນາແຜນງານທັງສອງໃນເວລາດຽວກັນ. ທາງ STP ແລະ ແຜນງານ One Seattle Plan ຈະຮ່ວມກັນຈັດການແກ້ໄຂບັນຫາດ້ານທີ່ຢູ່ອາໄສ, ວຽກງານ ແລະ ການລົງທຶນໃນຊຸມຊົນໃນອະນາຄົດ.

ເຂົ້າເບິ່ງເວັບໄຊ One Seattle Plan ຂອງ OPCD ເພື່ອສຶກສາເພີ່ມເຕີມ ແລະ ແບ່ງປັນຄຳຄິດເຫັນຂອງທ່ານເພື່ອເປັນແນວທາງໃຫ້ແກ່ພາບຮວມໃນອະນາຄົດຂອງເມືອງ Seattle.

ຂັ້ນຕອນການທົບທວນດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມສຳລັບແຜນງານການຂົນສົ່ງຂອງເມືອງ Seattle ແມ່ນຫຍັງ?

ທາງ STP ຈະດຳເນີນຂັ້ນຕອນການທົບທວນນະໂຍບາຍດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຂອງລັດ (State Environmental Policy Act ຫຼື SEPA). SEPA ຮັບປະກັນວ່າຄ່ານິຍົມດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມຈະໄດ້ຮັບການພິຈາລະນາຢ່າງລະອຽດໃນລະຫວ່າງຂັ້ນຕອນການວາງແຜນ ແລະ ການຕັດສິນໃຈ.

ຜົນການວິໄຈຂອງ EIS ຈະເສີມສ້າງຄວາມມຸ່ງໝັ້ນຂອງພວກເຮົາໃນດ້ານຄວາມໂປ່ງໃສ ແລະ ມີສ່ວນຊ່ວຍເຫຼືອໃນການຕັດສິນໃຈທີ່ມີຂໍ້ມູນປະກອບ. ຄຳເຫັນຂອງທ່ານຕໍ່ EIS ຈະຖືກຮວມເຂົ້າກັນກັບຂໍ້ມູນທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນໂດຍຜ່ານການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງຊຸມຊົນໃນວົງກວ້າງສຳລັບ STP.

ໄລຍະເວລາໃນການສະແດງຄວາມຄິດເຫັນ: 16 ມີຖຸນາ - 29 ກໍລະກົດ 2022

ຂໍຂອບໃຈທຸກຄົນທີ່ໄດ້ແບ່ງປັນຄຳເຫັນກັບພວກເຮົາໃນລະຫວ່າງຊ່ວງເວລາສະແດງຄຳຄິດເຫັນ. ຂໍ້ມູນຂອງທ່ານຈະເປັນສ່ວນໜື່ງໃນຖະແຫຼງການດ້ານຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ.

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.