ሓጋይ ኩነታት ኣየር

ናብ'ቲ ናይ ዊንተር ህቦብላታት ንምድላው ዝሕግዙኹም ፍልፍላት ሓበሬታ ትረኽቡሉን፡ ከምኡድማ ክፍሊ መጉዓዝያ ሲያትል (SDOT) ኣብ ሲያትል ብውሑስ መንገዲ ምንቀሳቐስ ክህሉ ናይ ምግባር ምላሽ ብኸመይ ከምዝህብን ትፈልጡሉ መርበብ ሓበሬታ ክፍሊ መጉዓዝያ ሲያትል ግብረመልሲ ኩነታት ኣየር ዊንተር እንቋዕ ብደሓን መጻእኩም።

ፍልፍላት ሓበሬታ

 ኣውርድ

ካርታታት ኩነታት ኣየር ዊንተር

ተወሰኽቲ ፍልፍላት ሓበሬታ

ናይ'ቶም ጎናዊ ናይ ኣጋር መገዲታት ዝኾኑ ጽርየት ሓልው

ህቦብላ በረድ ኣብ ዘጋጥመሉ እዋን ነቶም ኣብ ቅድሚ ገዛኻ ወይ ስራሕካ ዝርከቡ ናይ ኣጋር መገዲታት ጽሩያት ክኾኑ ግበር። ኩሉ ሰብ ውሕስነቱ ተሓልዩ ክንቀሳቐስ ምግባር፣ ብፍላይ ድማ እቶም ካብ ቦታ ናብ ቦታ ክንቀሳቐሱ ጸገም ዘለዎም ሰባት ምሕጋዝ ሕጋዊን ትኽክለኛ ጉዳይን እዩ።

ሲያትል ልዕሊ 2,400 ማይልስ ዝንውሓቱ ናይ ኣጋር መገዲታት ኣለዋ፣ በዚ ድማ ሰራሕተኛታትና ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ኩሉ ቦታታት ክርከቡ ኣይክእሉን’ዮም። እቲ ካባ'ኻ ትጽቢት ዝግበር ስራሕ ክትሰርሕ ኣባኻ ንተኣማመን ኣለና፣ ንሕና ድማ ነቶም ካብ ናይ ብብሕታዊነት ዝውነኑ ህንጻታት ርሒቖም ዝርከቡ ናይ ኣጋር መገዲታትን ናይታ ከተማ ኣዝዮም ኣገደስቲ ዝኾኑ ጎደናታትን ንምጽራግ ጠመተ ሂብና ክንሰርሕ ኢና።

  • ኣዳልው — ቅድሚ እቲ ሆብብላ ምምጽኡ ዘድልዩ ኣቕሑት ምቕራብ። ናይ በረድ መጽረጊ ባዴላ፣ ሓደ ከረጢት ናይ ጎደና ጨው፣ ሙቐት ዝህቡ ክዳውንቲ፣ ተወሳኺ ኮባርታታት፣ ላምባዲናታት፣ ናይ መባእታዊ ሕክምና ሓገዝ ኪት፣ ከም'ኡ ድማ እንተነኣሰ ንሰለስተ መዓልቲታት ዝኾነካ ምግቢ/ማይ/መድሓኒት ይሃልውካ።
  • ቅድሚ ዉርጪ ምዃኑ — በረድ ከይፍጠር ንምግባር፣ ናብ'ቲ ኣብ ጥቓኻ ዝርከብ ናይ ኣጋር መገዲ፣ ናይ እግሪ ጉዕዞ ዝግበረሎም ጎደናታት፣ ከምኡድማ ናይ ከርብ ራምፕታት ናይ በረድ ጨው ምብታን (ወይ ካሊእ ምስ'ቲ ከባቢ ኣየር ዝሰማማዕ ምህርቲ) ምግበር።
  • ድሕንነት ጎረቤትካ አረጋግጽ - ጎረቤትካ ዝኾነ ሰብ ሓገዝካ የድልዮ ከይኸውን አረጋግጽ። ነቶም ኣብ ጥቓ እቲ ዘለኻሉ ብሎክ ዝርከቡ ናይ ኣጋር መገዲታት፣ ናይ መብረቕ መቕበሪታትን፣ ኣብ ማዕዘን መንደቕ ዝርከቡ ከርብ ራምፕታትን ካብ በረድ/ዉርጪ ናጻ ኮይኑ ክቕጽል ብሓንሳብ ስርሑ ፕላን ሒዝኩም ድማ ምጹ።
  • በረድ ክዘንብ እንከሎ - ነቶም ናይ ኣጋር መገዲታት ጽረግ- ነቶም ኣብ ቅድሚ ገዛኻ ወይ ንግዳዊ ትካልካ ዝርከቡ ናይ ኣጋር መገዲታት እቲ በረድ ቅድሚ ምፍጣሩ አጽርዮም ኢኻ።

ምስRooted in Rights ብምትሕብባር፡ ሰባት በረድን ዉርጪን ካብ ኣብ ጎድኒ ገዛዉቶም ዘለዉ ናይ ኣጋር መገዲታት፣ ንግዳዊ ትካላትን፣ ናይ ስራሕ ቦታታት ምጽራግ ዝህልዎ ጥቕሚ ዝምልከት ትምህርቲ ንምሃብ ቪድዮ ኣዳሊና። እዚ ሓበሬታ እዚ ኩሉ ሰብ ድሕሪ ናይ ዊንተር ህቦብላ ንኽዘውር ቀሊልን ውሑስን ዝገብሮ እዩ!

Transportation

Greg Spotts, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 3800, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34996, Seattle, WA, 98124-4996
Phone: (206) 684-7623
684-Road@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Transportation

The Seattle Department of Transportation (SDOT) is on a mission to deliver a transportation system that provides safe and affordable access to places and opportunities for everyone as we work to achieve our vision of Seattle as a thriving, equitable community powered by dependable transportation.