Trương mục, Hóa đơn, Thanh toán

Trương mục của tôi có nguy cơ bị đóng

Vui lòng gọi một đại diện ban dịch vụ khách hàng để chi trả.

Gọi số (206) 684-3000. Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt.

Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 7 giờ chiều. (không phải trả lệ phí).

Dịch vụ nước của tôi bị cắt. Tôi nên làm gì?

Vui lòng gọi ngay cho chúng tôi. (206) 684-3000 Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt.

Thu xếp chi trả

Nếu quý vị nhận được hóa đơn và không nghĩ là quý vị sẽ có khả năng trả trọn một lần, vui lòng gọi ngay cho chúng tôi. (206) 684-3000 Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt. Chúng tôi có thể thu xếp việc chi trả.

Những cách chi trả hóa đơn

Chi trả qua điện thoại – hai cách

  • Nói chuyện với một đại diện ban dịch vụ khách hàng và chi trả tiền bằng cách gọi số (206) 684-3000. Bấm số 5, sau đó bấm số 5. Một nhân viên tổng đài sẽ trả lời. Yêu cầu gặp người nói tiếng Việt. Thứ Hai – Thứ Sáu 7 giờ 30 sáng - 7 giờ chiều. (không phải trả lệ phí)

Hoặc…

  • Thanh toán qua điện thoại tự động 24 giờ trong ngày. Hiện tại dịch vụ này chỉ có bằng Tiếng Anh. Nhập vào thông tin thanh toán của quý vị bằng cách sử dụng bàn phím trên máy điện thoại. Chỉ chấp nhận các phương thức thanh toán là thẻ tín dụng hoặc thẻ ghi nợ (không nhận ngân phiếu). Gọi số (877) 398-3531. (không phải trả lệ phí)

 

Public Utilities

Andrew Lee, General Manager and CEO
Address: 700 5th Avenue, Suite 4900, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34018, Seattle, WA, 98124-5177
Phone: (206) 684-3000
SPUCustomerService@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Public Utilities

Seattle Public Utilities (SPU) is comprised of three major direct-service providing utilities: the Water Utility, the Drainage and Wastewater Utility, and the Solid Waste Utility.