Hóa đơn điện tử (eBilling)

Tới mục Hóa Đơn điện tử - không tính lệ phí (Trang bằng Tiếng Anh).

 

Hướng dẫn từng bước

  1. Tạo Tên Truy Cập và mật khẩu cho trương mục Seattle Public Utilities và/hoặc Seattle City Light của quý vị.
  2. Tới trang đăng ký (Trang bằng Tiếng Anh).
  3. Bấm vào đường liên kết ở giữa trang ghi là “SIGN UP FOR ELECTRONIC BILLING”(ĐĂNG KÝ SỬ DỤNG DỊCH VỤ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ).
  4. Nhập vào số trương mục Seattle City Light hoặc Seattle Public Utilities của quý vị, không dùng dấu “cách” và dấu “ngạch ngang”, và bấm continue (tiếp tục).
  5. Bấm vào số ZIP Code của địa chỉ nhận hóa đơn trương mục Dịch Vụ Điện Nước của quý vị, và bấm continue (tiếp tục) .
  6. Tạo tên đăng nhập và mật khẩu để truy cập trương mục của quý vị sau này.
  7. Sau khi quý vị đã đăng ký sử dụng, quý vị có thể đăng nhập và xem hóa đơn hiện tại của quý vị, và quá trình tính lệ phí của quý vị.
  8. Thêm hóa đơn cho các trương mục dịch vụ điện nước khác bằng cách bấm vào đường liên kết Add/Remove Account (Thêm/Xóa Trương Mục) ở bên trái trang.

 

Public Utilities

Andrew Lee, General Manager and CEO
Address: 700 5th Avenue, Suite 4900, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34018, Seattle, WA, 98124-5177
Phone: (206) 684-3000
SPUCustomerService@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Public Utilities

Seattle Public Utilities (SPU) is comprised of three major direct-service providing utilities: the Water Utility, the Drainage and Wastewater Utility, and the Solid Waste Utility.