Chương Trình Tiếp Cận Vốn Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

11 tháng 1 năm 2024

Các đơn đăng ký cho Quỹ Linh Hoạt Cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Flex Fund) của Bang Washington hiện đang đóng.

Thông tin được cập nhật vào ngày 6 tháng 12 năm 2022

Hạn chót nộp đơn đăng ký cho Quỹ Linh Hoạt Cho Doanh Nghiệp Nhỏ (Small Business Flex Fund) của Tiểu Bang Washington đã được gia hạn đến tháng 2 năm 2023. Các doanh nghiệp đủ điều kiện ở Seattle đăng ký trước cho Quỹ Linh Hoạt trước ngày 30 tháng 12 năm 2022 và đủ tiêu chuẩn nhận khoản vay của Quỹ Linh Hoạt, có thể đủ điều kiện nhận tài trợ của Chương Trình Tiếp Cận Vốn (Capital Access Program) thông qua văn phòng của chúng tôi. 

Để được xem xét nhận tài trợ cho Chương Trình Tiếp Cận Vốn, vui lòng điền vào đơn ngắn trực tuyến để đăng ký trước cho Quỹ Linh Hoạt trước ngày 30 tháng 12 năm 2022, tại SmallBusinessFlexFund.Org/Apply-Now.

Giới thiệu về chương trình

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle đang đầu tư 8 triệu đô la để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19 bằng cách tài trợ cho chi phí kinh doanh. Các doanh nghiệp nhỏ có thể vay lên đến $150,000 với lãi suất 4% cho các chi phí như trả lương, điện nước, tiền thuê nhà và các chi phí kinh doanh khác.

Chương Trình Tiếp Cận Vốn giúp giảm chi phí của khoản vay Quỹ Linh Hoạt cho các doanh nghiệp nhỏ bằng cách thanh toán 25% tiền gốc của khoản vay. Các doanh nghiệp và tổ chức phi lợi nhuận có ít hơn 50 nhân viên và doanh thu hằng năm dưới $3 triệu vẫn có thể đăng ký trước cho các khoản vay vốn lưu động thông qua Quỹ Linh Hoạt. Nếu đủ điều kiện, các chủ doanh nghiệp sẽ được kết nối với một người cho vay cộng đồng và người này sẽ hỗ trợ chủ doanh nghiệp trong suốt quá trình đăng ký và kết nối họ với hỗ trợ tư vấn bổ sung.

Để đăng ký Capital Access Program (Chương Trình Tiếp Cận Vốn), các doanh nghiệp nhỏ cần nộp đơn đăng ký vay tiền cho Small Business Flex Fund (Quỹ Linh Hoạt Cho Doanh Nghiệp Nhỏ) qua mạng trực tuyến tại smallbusinessflexfund.org. Để có thông dịch hoặc hỗ trợ, vui lòng liên hệ với tổ chức Business Impact NW theo số (206) 339-6588.

Có nhân viên song ngữ sẵn sàng giúp quý vị hoàn thành đơn bằng tiếng Anh hoặc trả lời các câu hỏi. Để yêu cầu dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch, vui lòng gọi (206) 684-8090.

Các điều kiện yêu cầu

Để đủ điều kiện nhận tài trợ của Thành Phố, các doanh nghiệp nhỏ cần:

  • Là một doanh nghiệp nhỏ vì lợi nhuận nằm trong ranh giới thành phố Seattle.
  • Đã chịu ảnh hưởng kinh tế trực tiếp do COVID-19.
  • Đáp ứng ít nhất hai trong ba yếu tố sau:

o   Doanh thu hàng năm không quá 5 triệu đô la vào năm 2019 hoặc 2020.

o   Không quá 50 nhân viên làm việc toàn thời gian hoặc tương đương.

o   Không có quá hai địa điểm.

Đơn đăng ký Quỹ Linh Hoạt Dành Cho Doanh Nghiệp Nhỏ

Đăng ký tại smallbusinessflexfund.org/seattle .

Quý vị có bất kỳ câu hỏi hoặc cần hỗ trợ không?

Vui lòng gọi tổ chức Business Impact NW theo số (206) 339-6588.

Hỗ trợ thông tin và đăng ký có sẵn bằng nhiều ngôn ngữ, bao gồm tiếng Amharic, Trung Quốc, Hàn Quốc, Somali, Tây Ban Nha, Thái Lan và Việt Nam.

Nếu tôi không đủ điều kiện vay thì sao?

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế khuyến khích tất cả những người nào đáp ứng được các yêu cầu về điều kiện được liệt kê ở trên nên nộp đơn đăng ký.

Những người cho vay cộng đồng có thể linh hoạt hơn trong việc đánh giá các yêu cầu cho vay. Nếu doanh nghiệp nhỏ của quý vị không đủ điều kiện để được vay, quý vị sẽ tự động được kết nối với một trong những nhà cung cấp hỗ trợ kỹ thuật của chương trình để xác định xem quý vị có đủ điều kiện nhận các lựa chọn tài trợ khác từ thành phố hay không.

Những người cho vay cộng đồng là ai?

Khi nào thì tôi sẽ biết liệu tôi có đủ điều kiện để nhận được khoản tài trợ này?

Những người cho vay cộng đồng sẽ ngay lập tức xem xét các đơn xin vay của Quỹ Linh Hoạt và thông báo trực tiếp cho các doanh nghiệp nhỏ về tình trạng đơn của họ khi nhận được đơn.

Tất cả các doanh nghiệp nhỏ đủ điều kiện nộp đơn đăng ký cho Quỹ Linh Hoạt trước hạn chót là ngày sẽ được xem xét trước tiên để nhận tài trợ từ Thành phố, điều này sẽ làm cho một phần khoản vay của họ có thể được xóa nợ. 

Để cập nhật thông tin mới nhất về chương trình của Thành Phố, hãy đăng ký nhận bản tin của chúng tôi hoặc theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội: @SeattleEconomy trên Twitter, InstagramFacebook

 

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle cam kết xây dựng một nền kinh tế bình đẳng và bao gồm tất cả, mang lại lợi ích cho toàn thành phố, bằng cách thúc đẩy khả năng tiếp cận các cơ hội kinh tế cho tất cả các cộng đồng đa dạng của Seattle. Nhóm Khả Năng Chi Trả Thương Mại cung cấp tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật để các doanh nghiệp nhỏ có thể bắt đầu và phát triển trong cộng đồng của họ một cách ít tốn kém.

Thành Phố Seattle khuyến khích mọi người nên tham gia vào các chương trình và hoạt động của thành phố. Đối với các câu hỏi thêm, phiên dịch hoặc thông dịch, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cho người khuyết tật, tài liệu trong các định dạng khác hoặc cách tiếp cận thông tin, xin vui lòng liên hệ với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle theo số (206) 684-8090 hoặc oed@seattle.gov.

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.