Quỹ Sửa Chữa Mặt Tiền Cửa Hàng

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế (Office of Economic Development) đang đầu tư gần $2 triệu từ nguồn tài trợ liên bang để hỗ trợ phục hồi kinh tế cho các doanh nghiệp nhỏ bị thiệt hại về tài sản. Thông qua Quỹ Sửa Chữa Mặt Tiền Cửa Hàng (Storefront Repair Fund), các doanh nghiệp nhỏ có thể nộp đơn cho khoản tài trợ $2,000 để giúp sửa chữa các thiệt hại về tài sản đối với mặt tiền cửa hàng xảy ra vào hoặc sau ngày 1 tháng 1 năm 2021.

Bắt đầu nhận đơn đăng ký vào ngày 18 tháng 10 năm 2022. Văn phòng của chúng tôi sẽ tiếp nhận đơn đăng ký của các doanh nghiệp nhỏ cho đến khi nguồn tài trợ được sử dụng hết. Vui lòng xem thông tin bên dưới trước khi nộp đơn.

Đơn đăng ký phải được nộp trực tuyến bằng tiếng Anh. Nhân viên song ngữ sẵn sàng giúp quý vị hoàn thành đơn xin tài trợ và quý vị có thể xem trước các câu hỏi của đơn xin tài trợ bên dưới. Để yêu cầu dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch, vui lòng gọi (206) 684-8090.

Nộp đơn tại đây

Những loại thiệt hại tài sản nào đủ điều kiện nhận tài trợ?

Các khoản tài trợ của Quỹ Sửa Chữa Mặt Tiền Cửa Hàng chỉ có thể được sử dụng cho thiệt hại tài sản hiện tại hoặc bồi hoàn chi phí mà quý vị đã bỏ tiền túi ra để trả cho những thiệt hại trước đây.

Các thiệt hại tài sản hợp lệ bao gồm cửa sổ bị vỡ, cửa bị hỏng, ổ khóa bị hỏng và các vết khắc trên cửa sổ.

Khoản tài trợ này KHÔNG chi trả cho các biện pháp phòng ngừa, xóa hình vẽ graffiti trên tường, sơn, mua camera an ninh, hoặc thiệt hại về hàng hóa bị đánh cắp.

Các điều kiện yêu cầu

Quý vị phải đáp ứng các tiêu chí sau để đủ điều kiện nhận khoản tài trợ này:

 • Đã bị thiệt hại vật chất đối với mặt tiền cửa hàng của mình sau ngày 1 tháng 1 năm 2021.
 • Đã trực tiếp bị gián đoạn kinh tế vì COVID-19.
 • Có Giấy Phép Kinh Doanh còn hạn do Thành Phố Seattle cấp.
 • Đã trả đầy đủ thuế Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp (B&O) của Thành Phố.
 • Nằm trong phạm vi thành phố Seattle.
 • Là một doanh nghiệp thuộc sở hữu độc lập, không phải là doanh nghiệp nhượng quyền thương mại và không thuộc chuỗi doanh nghiệp lớn.
 • Là một doanh nghiệp vì lợi nhuận.
 • Không có quá hai (2) địa điểm.
 • Hiện đang mở cửa và hoạt động kinh doanh.

Tiêu chí bổ sung:

 • Mỗi doanh nghiệp, chủ sở hữu doanh nghiệp, số EIN, số SSN, số UBI, số Giấy Phép Kinh Doanh, địa chỉ nhà và/hoặc địa chỉ doanh nghiệp không được nộp nhiều hơn hai đơn xin tài trợ. Mỗi đơn xin phải dành cho các sự cố riêng biệt và các ngày khác nhau.
 • Doanh nghiệp phải hoạt động tối thiểu 24 tháng (tính đến ngày 01 tháng 10 năm 2022).
 • Doanh nghiệp phải hoạt động từ một địa điểm thực tế và/hoặc xe tải lưu động phục vụ công chúng.

Tiêu chí theo quy mô doanh nghiệp:

 • Doanh nghiệp không được có nhiều hơn 50 nhân viên tương đương toàn thời gian (full-time equivalent, FTE) trong 24 tháng qua.
 • Doanh nghiệp phải có doanh thu hơn $1,000 và doanh thu ròng hằng năm KHÔNG vượt quá $7,000,000 như được báo cáo trong hồ sơ khai thuế Doanh Nghiệp và Nghề Nghiệp (B&O) cho Sở Tài Chính và Dịch Vụ Hành Chính Thành Phố Seattle vào năm 2020 và 2021.

Các doanh nghiệp KHÔNG đủ điều kiện đăng ký Quỹ Sửa Chữa Mặt Tiền Cửa Hàng bao gồm:

 • Các doanh nghiệp nằm trong khu vực không hợp nhất ở Quận King (unincorporated King County).
 • Các doanh nghiệp “giải trí dành cho người lớn” được quản lý theo Bộ Luật Thành Phố Seattle 6.270
 • Các cửa hàng cần sa, người trồng cần sa và nơi bán cần sa y tế không đủ điều kiện. 
 • Các tổ chức phi lợi nhuận 501(c)(3), 501(c)(6) hoặc 501(c)(19).

Các giấy tờ yêu cầu

Quý vị sẽ cần các giấy tờ sau để nộp đơn xin tài trợ của mình:

 • Số Nhận Dạng Doanh Nghiệp Hợp Nhất (Unified Business Identifier, UBI) (gồm chín chữ số).
 • Số Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố (City Business License) (gồm sáu chữ số).
 • Thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (Business and Occupation, B&O). Quý vị sẽ không cần phải nộp bản sao hồ sơ khai thuế của mình.

Nếu được chọn để nhận tài trợ, quý vị sẽ cần phải nộp:

 • Bằng chứng về thiệt hại tài sản. Quý vị sẽ cần nộp hai trong ba giấy tờ sau:
  • Biên nhận cho việc sửa chữa đã hoàn thành và/hoặc ước tính cho thiệt hại hiện tại.
  • Số Báo Cáo Cảnh Sát về sự cố.
  • Hình ảnh về thiệt hại đối với mặt tiền cửa hàng.
 • Số Nhận Dạng Thực Thể Duy Nhất (Unique Entity Identifier, UEI).
  • Kể từ tháng 4 năm 2022, cần có số Nhận Dạng Thực Thể Duy Nhất (UEI) để nhận trợ cấp từ các chương trình do liên bang tài trợ. Sở Thương Mại Tiểu Bang Washington (Washington State Department of Commerce) đã tạo danh sách Các Câu Hỏi Thường Gặp về UEI để biết cách đăng ký cho số này.
 • Số Nhận Dạng Người Sử Dụng Lao Động (Employer Identification Number, EIN) hoặc Số An Sinh Xã Hội (Social Security Number, SSN).
  • Thành Phố Seattle là một Thành Phố Thân Thiện. Chúng tôi coi trọng sự hòa nhập và công bằng. Các nhân viên của Thành Phố không hỏi về tình trạng công dân và phục vụ tất cả các cư dân bất kể tình trạng nhập cư.
 • Hoàn thành Mẫu W-9.

Quy trình nộp hồ sơ

Quý vị phải nộp đơn trực tuyến bắt đầu từ ngày 18 tháng 10 năm 2022.

Văn phòng của chúng tôi sẽ đánh giá tính đủ điều kiện để xác định xem đơn xin có được chọn để nhận tài trợ hay không khi tiếp nhận đơn.

Nhân viên sẽ liên hệ với người nộp đơn qua điện thoại với số điện thoại có mã vùng là 206 hoặc email có đuôi là @seattle.gov. Các doanh nghiệp có thể xác minh danh tính của nhân viên bằng cách gọi đến văn phòng của chúng tôi theo số (206) 684-8090 hoặc truy cập trang danh bạ nhân viên của chúng tôi trên trang web.

Nộp đơn cho Quỹ Sửa Chữa Mặt Tiền Cửa Hàng tại đây

Hỗ trợ dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch

Nhân viên song ngữ sẵn sàng trả lời các câu hỏi và giúp những người nộp đơn hoàn thành đơn xin của họ bằng các ngôn ngữ sau: tiếng Amharic, tiếng Trung Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Somali, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Thái Lan, và tiếng Việt. Chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ bằng các ngôn ngữ khác qua đường dây ngôn ngữ của chúng tôi tại số (206) 684-8090.

Quý vị cũng có thể xem lại tài liệu này với các câu hỏi trong đơn xin tài trợ trước khi nộp đơn: Câu Hỏi Về Đơn Đăng Ký Quỹ Sửa Chữa Mặt Tiền Cửa Hàng.

Quý vị có thể nộp đơn cho nhiều sự cố không?

Văn phòng của chúng tôi sẽ cho phép các doanh nghiệp nộp đơn tối đa hai lần nếu họ gặp nhiều sự cố phá hoại đối với mặt tiền cửa hàng cho đến khi nguồn tài trợ được sử dụng hết. Các sự cố phải xảy ra vào những ngày khác nhau để đủ điều kiện nhận khoản tài trợ thứ hai.

Nộp đơn báo cáo cảnh sát có phải là một yêu cầu để được nhận khoản tài trợ này không?

Nộp đơn báo cáo cảnh sát KHÔNG phải là một yêu cầu bắt buộc. Để xuất trình bằng chứng về thiệt hại tài sản, quý vị sẽ cần phải nộp hai trong ba giấy tờ sau: biên lai, số báo cáo cảnh sát về sự cố, hoặc hình ảnh.

Các doanh nghiệp có thể gửi báo cáo cảnh sát bằng cách gọi 911 hoặc qua trang web Báo Cáo Tội Phạm Trực Tuyến.

Quý vị có cần hỗ trợ hoặc có câu hỏi không?

Vui lòng gọi (206) 684-8090 để được hỗ trợ và cho biết các thông tin sau trong thư thoại của quý vị: tên, số điện thoại, ngôn ngữ yêu cầu, và loại hỗ trợ mà quý vị cần.

Các chương trình hoặc hỗ trợ sắp tới

Để nhận thông tin cập nhật về các chương trình khác từ Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế, vui lòng đăng ký nhận tin tức cập nhật của chúng tôi hoặc theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội: @SeattleEconomy trên Twitter, Instagram, và Facebook.

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle cam kết xây dựng một nền kinh tế bình đẳng và hòa nhập, mang lại lợi ích cho toàn thành phố, bằng cách thúc đẩy khả năng tiếp cận các cơ hội kinh tế cho tất cả các cộng đồng đa dạng của Seattle.

Thành Phố Seattle khuyến khích tất cả mọi người tham gia vào các chương trình và hoạt động của thành phố. Đối với các câu hỏi khác, yêu cầu dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cho người khuyết tật, tài liệu ở các định dạng khác hoặc thông tin trợ năng, vui lòng liên hệ với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế theo số (206) 684-8090 hoặc gửi email đến oed@seattle.gov.

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.