Quỹ Cấp Vốn Cải Thiện cho Người Thuê Nhà Thương Mại

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle (Seattle Office of Economic Development) đang đầu tư $1.9 triệu để giúp giá cả các cải thiện không gian thương mại phải chăng hơn cho các doanh nghiệp nhỏ bị ảnh hưởng bởi COVID-19. Quỹ Cấp Vốn Cải Thiện cho Người Thuê Nhà Thương Mại là một khoản vay có thể miễn trả lên đến $100,000 để được sử dụng cho các dự án cải thiện của người thuê hoặc sử dụng để xây dựng một địa điểm mới.

Hạn chót để nộp đơn xin tài trợ là 5h chiều, ngày 8 tháng 9 năm 2022. Vui lòng xem thông tin bên dưới trước khi nộp đơn.

Đơn xin tài trợ phải được nộp bằng tiếng Anh. Nhân viên song ngữ sẵn sàng giúp quý vị hoàn thành đơn xin tài trợ và quý vị có thể xem trước các câu hỏi của đơn xin tài trợ bên dưới. Để yêu cầu dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch, vui lòng gọi (206) 684-8090.

Loại dự án nào đủ điều kiện?

Khoản tiền tài trợ này có thể được sử dụng cho các dự án khác nhau bao gồm:

 • Chi phí cải tạo không gian hiện có chẳng hạn như chỗ ngồi ngoài trời.
 • Cài đặt cửa sổ cho các đơn đặt mang đi.
 • Cải tiến hệ thống lọc không khí.
 • Mở rộng không gian hiện tại.
 • Xây dựng một địa điểm mới.
 • Tất cả các chi phí xây dựng như vật liệu, phí kiến trúc sư, phí giấy phép, và thiết bị.

Các điều kiện yêu cầu

Quý vị phải đáp ứng các tiêu chí sau để đủ điều kiện nhận khoản tài trợ này:

 • Là một doanh nghiệp vì lợi nhuận thuộc sở hữu độc lập, không phải nhượng quyền thương mại (franchise) hoặc một chuỗi (chain), nằm trong giới hạn thành phố Seattle.
 • Doanh nghiệp đã trải qua gián đoạn kinh tế trực tiếp vì COVID-19.
 • Có Giấy Phép Kinh Doanh còn hạn được cấp bởi Thành Phố Seattle.
 • Nộp thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (Business and Occupation, B&O) của Thành Phố. Nộp đầy đủ thuế nếu đã có nợ hoặc tuân thủ việc nộp thuế trong vòng hai tháng kể từ ngày được lựa chọn.
 • Bắt đầu hoạt động kinh doanh trước năm 2019. Nếu dự án là một công ty khởi nghiệp, người nộp đơn phải có kinh nghiệm kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong ngành trước đó.
 • Nộp một lá thư ủng hộ cho dự án của quý vị.

Địa điểm:

 • Kế hoạch cho dự án cải thiện của người thuê nhà nằm trong giới hạn thành phố Seattle.
 • Hiện đang hoạt động từ hai địa điểm trở xuống. 

Quy mô:

 • Có 50 nhân viên tương đương làm việc toàn thời gian (FTE) trở xuống. 
 • Có tổng doanh thu hàng năm từ $2 triệu trở xuống.
 • Là chủ sở hữu duy nhất, công ty C-corporation, hợp tác xã, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, hoặc công ty hợp danh hữu hạn.

Ngoài ra, các dự án được cấp vốn phải có khả năng cung cấp những điều sau để tiếp tục đủ điều kiện:

 • Nộp một bức Thư Ý Định (Letter of Intent, LOI) hoặc hợp đồng thuê nhà đã ký từ chủ sở hữu nhà đất trong vòng sáu tháng kể từ khi được lựa chọn.
 • Khởi công trước tháng 12 năm 2023.

Các điều khoản cho khoản tiền vay vốn này là gì?

 • Các doanh nghiệp đủ điều kiện có thể nhận lên đến $100,000.
 • Nguồn vốn được trao dưới dạng một khoản vay có thể miễn trả với lãi suất 0%. Khoản vay sẽ có thể được miễn trả sau khi doanh nghiệp của quý vị tiếp tục hoạt động trong một năm sau khi hoàn thành việc xây dựng.
 • Nguồn vốn của thành phố không nhằm mục đích trang trải toàn bộ chi phí của dự án. Quý vị và chủ sỡ hữu nhà đất của mình sẽ phải đóng góp tài chính cho ngân sách.
 • Để tiếp tục giai đoạn cấp vốn cuối cùng, quý vị phải nộp Thư Ý Định (LOI) của mình hoặc hợp đồng thuê đã ký từ chủ sở hữu nhà đất trong vòng 6 tháng kể từ khi được thông báo cấp vốn và quý vị phải chi tiêu khoản tiền tài trợ trước ngày 15 tháng 12 năm 2023.

Tài liệu bắt buộc

Quý vị sẽ cần các tài liệu sau để nộp đơn đăng ký của mình:

 • Số Nhận Dạng Doanh Nghiệp Hợp Nhất (Unified Business Identifier, UBI) (gồm chín chữ số).
 • Số Giấy Phép Kinh Doanh Thành Phố (City Business License) (sáu chữ số).
 • Thuế Kinh Doanh và Nghề Nghiệp (B&O).
 • Giải thích về việc COVID ảnh hưởng đến doanh nghiệp của quý vị như thế nào.
 • Ngân sách mô tả chi phí dự án và các nguồn vốn.
 • Thư ủng hộ từ tổ chức khu phố địa phương của quý vị (danh sách Các Tổ Chức Khu Vực Kinh Doanh), chủ doanh nghiệp nhỏ khác, hoặc tổ chức phi lợi nhuận. (Mẫu Thư Ủng Hộ có sẵn bằng tiếng Anh tại đây: Letter of Support Template.)

Nếu được chọn để nhận tài trợ, quý vị sẽ cần phải nộp:

 • Báo cáo tài chính gần đây của các năm 2019, 2020, và 2021.
 • Một bức Thư Ý Định hoặc hợp đồng thuê nhà đã ký từ chủ sở hữu nhà đất trong vòng sáu tháng kể từ khi được lựa chọn.

Quy Trình Nộp Hồ Sơ

Quý vị phải nộp đơn xin tài trợ trực tuyến không trễ hơn 5:00 chiều, ngày 8 tháng 9 năm 2022.

 • Các đơn xin tài trợ muộn sẽ không được chấp nhận.
 • Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế (Office of Economic Development) và Nhóm Cố Vấn Cộng Đồng (Community Advisory Group) sẽ xem xét các đơn đăng ký trong tháng 9 năm 2022.
 • Tất cả các doanh nghiệp nộp đơn sẽ được thông báo về tình trạng hồ sơ của họ vào tháng 10 năm 2022.

Đơn xin tài trợ phải được nộp bằng tiếng Anh, nhưng nhân viên song ngữ luôn sẵn sàng trả lời các câu hỏi và giúp quý vị hoàn thành đơn xin tài trợ của mình.

Quý vị cũng có thể xem lại tài liệu này với các câu hỏi trong đơn xin tài trợ trước khi nộp đơn trực tuyến: Đơn Đăng Ký Quỹ Cấp Vốn Cải Thiện cho Người Thuê Nhà Thương Mại.

 

Nộp đơn xin tài trợ tại đây!

Quý vị có cần hỗ trợ hoặc có câu hỏi không?

Vui lòng gọi (206) 684-8090 để được hỗ trợ và cho biết các thông tin sau trong thư thoại của quý vị: tên, số điện thoại, ngôn ngữ yêu cầu, và loại hỗ trợ mà quý vị cần.

Buổi Thông Tin Trực Tuyến

Các buổi thông tin trực tuyến này sẽ giải thích về chương trình và trả lời các câu hỏi. Vui lòng đăng ký trước hai tuần để được hỗ trợ thông dịch song ngữ.

Các chương trình hoặc hỗ trợ sắp tới

Để nhận thông tin cập nhật về các chương trình khác từ Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế, vui lòng đăng ký nhận bản tin của chúng tôihoặc theo dõi chúng tôi trên phương tiện truyền thông xã hội: @SeattleEconomy trênTwitter, Instagram, và Facebook.

Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle cam kết xây dựng một nền kinh tế bình đẳng và bao gồm tất cả, mang lại lợi ích cho toàn thành phố, bằng cách thúc đẩy khả năng tiếp cận các cơ hội kinh tế cho tất cả các cộng đồng đa dạng của Seattle.

Thành Phố Seattle khuyến khích tất cả mọi người tham gia vào các chương trình và hoạt động của thành phố. Đối với các câu hỏi khác, yêu cầu dịch vụ biên dịch hoặc phiên dịch, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ cho người khuyết tật, tài liệu trong các định dạng khác hoặc cách tiếp cận thông tin, xin vui lòng liên hệ với Văn Phòng Phát Triển Kinh Tế Seattle theo số (206) 684-8090 hoặc gửi email đến oed@seattle.gov.

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.