Language Access

English

Councilmember Tammy J. Morales is dedicated to increasing transparency and access to City Hall, no matter which language someone speaks. If you would like language services when communicating with our office or for public events please: 

中文 / Chinese (Traditional)

市議員 Tammy J. Morales 致力於提升市政廳的透明度與便民性,不論民眾所使用的語言為何。如果您在與辦事處溝通或參與公共活動時需要語言上的服務,請:

Español / Spanish

La consejera Tammy J. Morales se dedica a aumentar la transparencia y el acceso al Ayuntamiento, sin importar el idioma que se hable. Si requiere servicios lingüísticos para comunicarse con nuestra oficina o para eventos públicos, por favor:

Tagalog

Si Konsehal Tammy J. Morales ay nakatuon sa pagpapasulong ng katapatan at madaling pakikipag-ugnayan sa Bahay-Pamahalaan ng Lungsod, kahit ano pa man ang wika ng tao. Kung nais mo ng mga serbisyo sa wika kapag nakikipag-usap sa aming tanggapan o para sa mga pampublikong kaganapan, mangyaring:

Tiếng Việt / Vietnamese

Ủy viên hội đồng Tammy J. Morales cam kết tăng tính minh bạch và quyền tiếp cận Tòa thị chính, bất kể một người nói ngôn ngữ nào. Nếu bạn muốn có các dịch vụ ngôn ngữ khi liên lạc với văn phòng của chúng tôi hoặc cho các sự kiện công cộng, vui lòng:

  • Gọi cho văn phòng của chúng tôi theo số (206) 684-8802 và yêu cầu hỗ trợ ngôn ngữ.
  • Yêu cầu dịch vụ trực tuyến. Vui lòng cung cấp thông báo trước từ hai đến ba tuần cho các sự kiện được lên lịch thường xuyên.

Soomaali / Somali

Markii aad na soo wacdo, fadlan noo soo sheeg haddii aad u baahan tahay turjubaan.

አማርኛ / Amharic

አስተርጓሚ ከፈለጉ እባክዎን ያሳውቁን ፡፡