Laotian Language Information from Emergency Management

ຕຽມຄວາມພ້ອມສຳລັບເຮືອນແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານ

ໄພພິບັດສາມາດເກີດຂຶ້ນໄດ້ໃນຂະນະທີ່ມີການແຈ້ງເຕືອນນີ້. ມັນສຳຄັນທີ່ຄວນຈະວາງແຜນການລ່ວງໜ້າ ເພື່ອທີ່ທ່ານແລະຄອບຄົວຂອງທ່ານຈະສາມາດເບິ່ງແຍງກັນໄດ້. ມີແນວທາງປະຕິບັດສາມຂໍ້ທີ່ທຸກຄົນ ສາມາດເຮັດໄດ້ຊຶ່ງຈະຊ່ວຍສ້າງຄວາມແຕກຕ່າງໄດ້.    

  • ສ້າງແຜນການ - ຄອບຄົວຂອງທ່ານອາດບໍ່ໄດ້ຢູ່ນຳກັນໃນເວລາເກີດໄພພິບັດ ສະນັ້ນຈຶ່ງສຳຄັນ ທີ່ຄວນຈະວາງແຜນການໄວ້ລ່ວງໜ້າກ່ຽວກັບວິທີຫຼົບໄປຢູ່ບ່ອນປອດໄພ, ວິທີຕິດຕໍ່ຫາກັນ ແລະບ່ອນນັດພົບກັນຫຼັງເກີດໄພພິບັດ.   
  • ຕຽມເຄື່ອງຂອງໃຊ້ສຳລັບເຫດສຸກເສີນ - ໃຫ້ແນ່ໃຈວ່າ ທ່ານມີທຸກສິ່ງຢ່າງທີ່ຈຳເປັນໃນການຢູ່ ລອດໃນລະຫວ່າງເກີດໄພພິບັດ. ຢ່າງໜ້ອຍ ທ່ານຄວນມີນ້ຳດື່ມ, ອາຫານ, ໄຟສາຍ, ເຄື່ອງນຸ່ງແລະຜ້າຫົ່ມສຳຮອງໄວ້ເພື່ອໃຫ້ຮ່າງກາຍອົບອຸ່ນ ແລະແຫ້ງ, ແລະຊຸດປະຖົມພະຍາບານ.       
  • ຊ່ວຍເຫຼືອຊຶ່ງກັນແລະກັນ - ຮວມຕົວກັນກັບໝູ່ເພື່ອນ ແລະເພື່ອນບ້ານຂອງທ່ານເພື່ອຊ່ວຍ ເບິ່ງແຍງຊຶ່ງກັນແລະກັນ.  ລິງຄ໌ຕໍ່ໄປນີ້ຈະໃຫ້ຂໍ້ມູນເພີ່ມເຕີມກ່ຽວກັບວິທີການຕຽມພ້ອມຕົນເອງແລະຄອບຄົວເມື່ອເກີດໄພພິບັດ.     

ຂໍ້ມູນພາສາລາວຈາກພະແນກການຈັດການເຫດສຸກເສີນ

Emergency Management

Curry Mayer, Director
Address: 105 5th Ave S, Suite 300, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 34986, Seattle, WA, 98124-4986
Phone: (206) 233-5076
Fax: (206) 684-5998
OEM@Seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Emergency Management

The Seattle Office of Emergency Management partners with the community to prepare for, respond to, and recover from disasters.

During an emergency go to www.seattle.gov for the latest information
EMERGENCY: Dial 911 | Non-Emergency Police: 206-625-5011 | Non-Emergency Fire: 206-386-1400