Overhead view of an individual sitting on a wooden floor, surrounded by papers and holding a document. The person is wearing a striped shirt and ripped blue jeans. The focus is on the document in their hands, which appears to be a bill or statement.
If you have received an urgent or final shutoff notice, please call our Customer Service Center (206) 684-3000, Monday through Friday, 7:30 a.m. to 6 p.m. to make a payment, set up a payment plan, and discuss your options. If your service has been disconnected, learn more about restoring your Seattle City Light electric service and/or Seattle Public Utilities water service.

Payment Plans

Seattle City Light (SCL) and Seattle Public Utilities (SPU) offer payment plans for all customers, including residential, business, renters, and property owners, regardless of income, and allow you to pay your unpaid bills in smaller payments over time.

Don’t have an online account profile? Set up an account today. If you need help setting up a payment plan, call our customer service representatives at (206) 684-3000.

Bill Assistance Programs for Income-Eligible Customers

If you are a residential customer and meet income eligibility requirements, you may qualify for ongoing and emergency bill assistance. If you have questions or need assistance, please contact our customer service representatives at (206) 684-3000

Ready to Pay?

There are multiple ways to pay your past due balance. Make a payment now to continue your services.

Pay Online

Pay your bill on the Utility Services Website.

Toll-Free Pay-by-Phone

Call (206) 684-3000 (24-hour automated credit card payment in English and Spanish). You will need to have your Seattle City Light or Seattle Public Utilities account number.

Pay by Mail

Mail a check with your account number in the subject line to:

City of Seattle
PO Box 35178
Seattle, WA 98124-5178

Visit a Customer Service Center

Visit a Customer Service Center located throughout the city to pay your bill in person by cash, check or credit card.

For one-on-one customer assistance with your utility account and/or to make a payment in-person, visit:  

Downtown Service Center
700 Fifth Avenue, Seattle, WA 98104
Monday through Friday, 8:30 am to 4 pm
(206) 684-3000 

Seattle City Light North Service Center  
1300 N 97th Street, Seattle, WA 98103 
Monday through Friday, 8:30 am to 4:30 pm 
(206) 615-0600  

Seattle City Light South Service Center
3613 4th Avenue S, Seattle, WA 98134 
Monday through Friday, 8:30 am to 4:30 pm
(206) 386-4200  

 

For in-person payments only, visit:

Ballard Service Center
5604 22nd Ave NW, Seattle, WA 98107
Tuesday through Friday, 9 am to 5 pm
(206) 684-4060 

Central District Service Center
464 12th Avenue, 1st Fl, Seattle, WA 98122
Tuesday through Friday, 9 am to 5 pm
(206) 684-4767 

Lake City Service Center
12525 28th Ave NE, 2nd Fl, Seattle, WA 98125
Tuesday through Saturday, 9 am to 5 pm
(206) 684-7526 

Southeast Service Center
3815 S Othello St, Suite 105, Seattle, WA 98118
Monday through Saturday, 9 am to 5 pm
(206) 386-1931 

Southwest Service Center
2801 SW Thistle St, Seattle, WA 98126
Monday through Friday, 9 am to 5 pm
(206) 684-7417 

University Service Center
4534 University Way NE, Seattle, WA 98105
Tuesday through Saturday, 9 am to 5 pm
(206) 684-7542

 

Call Customer Service

Call (206) 684-3000 Monday through Friday from 7:30 am to 6 pm. For services in your preferred language, press 5 and 5 again. 

  • Get help signing up for bill payment assistance
  • Set up a payment plan
  • Pay your bill

More Information

Download a flyer in English. (PDF)

¿Necesita ayuda para pagar las facturas de sus servicios públicos?

Si se atrasó en pagar las facturas de sus servicios públicos o tiene dificultades para hacer los pagos cada mes, podemos ayudarle a establecer un plan de pago y a solicitar asistencia con las facturas para que pueda mantener sus servicios públicos.

Llámenos al (206) 684-3000 (de lunes a viernes, de 7:30 a. m. a 6:00 p. m.) para hacer un pago, hablar con un representante sobre cómo establecer un plan de pago o solicitar ayuda de los programas de asistencia para el pago de facturas. Si necesita ayuda en un idioma que no es el inglés, nuestro equipo de atención al cliente le asistirá sin costo en su idioma preferido.

Programa de descuento para los servicios públicos

Los clientes que cumplen con los requisitos de ingresos pueden inscribirse en el Programa de descuento para servicios públicos de la Ciudad de Seattle, que ofrece un descuento del 60% en las futuras facturas de Seattle City Light y un descuento del 50% en las futuras facturas de Seattle Public Utilities. Utility Discount Program – Español (Spanish)

Información en español (PDF)

Kinakailangan ba ninyo ng tulong upang mabayaran ang inyong mga bayarin na pang-utility?

Kung kayo ay nahuhuli sa inyong pagbabayad ng dapat bayaran na mga utility o naghihirap na makabayad kada buwan, maaari kaming makipag-ugnayan sa inyo upang maka-gawa ng planong pagbabayad at makapag-aplay ng tulong para sa pagbabayad upang inyong mapanatili ang mga serbisyo ng inyong utility.

Tawagan kami sa (206) 684-3000 (Lunes -Biyernes; 7:30 am - 6:00 pm) upang magawang makabayad, makipag-usap sa isang kinatawan tungkol sa paglalapat ng plano pagbabayad, o mag-aplay para sa mga programang tumutulong sa pagbabayad ng mga kailangan bayaran. Kung kayo ay nangangailangan ng tulong sa wika maliban sa wikang Ingles, ang aming pangkat sa pangangalaga ng mga mamamayan ay tutulong sa inyo na walang gagastuhin sa inyong sariling wika.

Programang Pag-didiskwento ng Utility

Maaaring mag-enrol ang mga tao or mga residente na kwalipikado batay sa kanilang kita sa Programang Pagdidiskwento sa Lungsod ng Seattle, na nag-aalok ng 60% diskwento sa mga hinaharap na mga bayarin para sa Seattle City Light at ng 50% diskwento sa mga hinaharap na mga bayarin para sa Seattle Public Utilities. Utility Discount Program (English)

Impormasyon sa Tagalog (PDF)

您需要協助支付水電費嗎?

如果您拖欠或有困難繳納每個月的水電費,我們可以協助您辦理付款計劃並申請賬單援助,讓您的水電 服務不終斷。

請致電(206) 684-3000(週一至週五上午 7:30 – 下午 6:00)與我們聯繫以進行付款、向客戶服務人員辦 理付款計劃或申請賬單援助計劃。如果您需要英語以外其他語言的幫助,我們的客戶服務團隊將以您需 要的語言免費為您提供協助。

公用事業折扣計劃

符合收入條件的客戶可以參加西雅圖市政府 (City of Seattle) 的公用事業折扣計劃。該計劃為未來的西雅 圖電力公司賬單提供 60% 的折扣, 對未來的西雅圖公用事業賬單提供 50% 的折扣。Utility Discount Program - 中文 (Chinese)

中文資訊 (PDF)

Quý vị cần trợ giúp để thanh toán các hóa đơn dịch vụ tiện ích của mình?

Nếu quý vị bị chậm trễ trong việc thanh toán hóa đơn dịch vụ tiện ích hoặc đang gặp khó khăn trong việc thanh toán mỗi tháng, chúng tôi có thể hỗ trợ quý vị để thiết lập gói thanh toán và đăng ký cho chương trình trợ giúp hóa đơn để quý vị có thể duy trì các dịch vụ tiện ích của mình.

Gọi cho chúng tôi theo số (206) 684-3000 (Thứ Hai – Thứ Sáu; 7:30 sáng – 6:00 tối) để thanh toán, nói chuyện với một nhân viên về việc thiết lập gói thanh toán, hoặc đăng ký cho các chương trình trợ giúp hóa đơn. Nếu quý vị cần trợ giúp bằng ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh, nhóm chăm sóc khách hang của chúng tôi sẽ hỗ trợ quý vị miễn phí bằng ngôn ngữ mà quý vị cần.

Chương Trình Giảm Giá Dịch Vụ Tiện Ích

Những khách hàng hội đủ điều kiện về thu nhập có thể đăng ký vào Chương Trình Giảm Giá Dịch Vụ Tiện Ích của Thành Phố Seattle, chương trình này giảm giá 60% cho các hóa đơn từ Sở Điện Lực Seattle trong tương lai và giảm giá 50% cho các hóa đơn từ Sở Tiện Ích Công Cộng Seattle trong tương lai. Utility Discount Program - Tiếng Việt (Vietnamese)

Thông tin bằng tiếng Việt (PDF)

공과금 납부에 도움이 필요 하십니까?

공과금이 연체되었거나 매월 요금 결제에 어려움을 겪고 있는 경우, 우리는 귀하와 협력하여 요금 납부 계획을 세우고 요금 지원을 신청하여 공공 서비스를 유지하도록 할 수 있습니다.

(206) 684-3000으로 전화하여 (월요일 – 금요일, 오전 7:30 – 오후 6:00) 요금을 지불하거나, 요금 납부 계 획 수립에 대해 담당자와 상의하거나, 요금 지원 프로그램에 신청하십시오. 영어 이외의 언어로 도움이 필요한 경우, 고객 관리 팀이 선호하는 언어로 무료 지원을 해드립니다.

공과금 할인 프로그램

소득 자격 요건에 맞는 고객은 시애틀시의 공과금 할인 프로그램(City of Seattle’s Utility Discount Program)에 등록하여 향후 시애틀 전기 요금의 60%와 향후 시애틀 공공사업부 요금의 50%를 할인받을 수 있습니다. Utility Discount Program - 한국어 (Korean)

한국어 정보 (PDF)

Ma u baahan tahay in lagaa caawiyo bixinta biilasha tamarta?

Haddii aad dib uga dhacday biilasha tamarta ama aad ku dhibtoonayso inaad bixiso lacag bil kasta, waxaanu kala shaqayn karnaa inaad dejiso qorshe lacag-bixineed iyo inaad codsato caawimada biilka si aad u ilaaliso adeegyadaaga tamarta.

Naga soo wac (206) 684-3000 (Isniin - Jimce; 7:30 subaxnimo - 6:00 galabnimo) si aad lacag u bixiso, kala hadal wakiil wax ku saabsan dejinta qorshe lacag-bixineed, ama aad u codsato barnaamijyada kaalmada biilka. Haddii aad u baahan tahay in lagugu caawiyo luuqad aan Ingiriisi ahayn, kooxdayada daryeelka macmiisha ayaa kugu caawin doona lacag la'aan luqadda aad doorbidayso.

Barnaamijka Dhimista Tamarta

Macaamiisha u qalma dakhliga waxay iska diiwaan gelin karaan barnaamijka qiimo dhimista adeega ee magaalada Seattle, kaasoo bixiya qiimo dhimis 60% ah biilasha Seattle City Light mustaqbalka iyo 50% dhimis biilasha mustaqbalka Seattle Public Utilities. Utility Discount Program - af Soomaali (Somali)

Macluumaad Af-Soomaali ah (PDF)

የመገልገያ ፍጆታ ክፍያዎችን ለመክፈል እገዛ ይፈልጋሉ?

በመገልገያ ፍጆታ የክፍያ ሂሳቦች ወደ ኋላ ከቀሩ ወይም በየወሩ ክፍያዎችን ለመፈጸም እየታገሉ ከሆነ፣ የመገልገያ አገልግሎቶችዎን ለማቆየት፣ የክፍያ እቅድ ለማዘጋጀት እና ለክፍያ መጠየቂያ እርዳታ ለማመልከት ከእርስዎ ጋር ልንሰራ እንችላለን።

ክፍያ ለመፈጸም፣ የክፍያ እቅድ ስለማዘጋጀት ተወካይ ለማነጋገር፣ ወይም ለክፍያ መጠየቂያ ፕሮግራሞች ለማመልከት (ከሰኞ እስከ አርብ፤ ከጠዋቱ 7፡30 - 6፡00 ምሽት) በ (206) 684-3000 ይደውሉልን። ከእንግሊዝኛ ውጭ በሌላ ቋንቋ እርዳታ ከፈለጉ የደንበኛ እንክብካቤ ቡድናችን በመረጡት ቋንቋ ያለምንም ወጪ ይረዳዎታል።

የመገልገያ ፍጆታ ቅናሽ ፕሮግራም

ለወደፊቱ የሲያትል ከተማ ብርሃን ሂሳቦችን 60% ቅናሽ እና ለወደፊቱ የሲያትል የህዝብ መገልገያ ክፍያዎችን 50% ቅናሽ የሚያሰጥ፣ በገቢ ብቁ የሆኑ ደንበኞች በሲያትል ከተማ የመገልገያ ፍጆታ ቅናሽ ፕሮግራም መመዝገብ ይችላሉ። Utility Discount Program - አማርኛ (Amharic)

መረጃ በአማርኛ (PDF)