Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants

English
አማርኛ
简体中文
한국어
Soomaali
Español
Tagalog
Tiếng Việt

Ang panahon ng aplikasyon ay sarado na ngayon.

Pagdedesisyon sa mga maaaprubahan o tatanggihan: Nobyembre 23, 2020 hanggang Nobyembre 30, 2020
Pagbibigay ng tulong-pinansyal: Pagkatapos ng Disyembre 1, 2020

Pangkalahatang-ideya ng Programa

Ang Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants ay $7,900,000 pondo para sa direktang tulong-pinansyal para sa mga pinakamahihirap na imigranteng residente ng Seattle at kanilang pamilya. Prayoridad ng programang ito ang mga aplikanteng hindi nakatanggap o nabigyan ng pederal na CARES Act Economic Impact Payments (o mas kilala bilang “coronavirus stimulus check”) at unemployment insurance mula sa estado base sa kanilang katayuang pang-imigrasyon o immigration status.

Iskedyul

 • Pagbubukas ng aplikasyon: 3 linggo, mula Huwebes, Oktubre 15, 2020 hanggang Nobyembre 5, 2020
 • Pagsusuri ng aplikasyon: 2 linggo, mula Nobyembre 9, 2020 hanggang Nobyembre 22, 2020
 • Pagdedesisyon sa mga maaaprubahan o tatanggihan: Nobyembre 23, 2020 hanggang Nobyembre 30, 2020
 • Pagbibigay ng tulong-pinansyal: Pagkatapos ng Disyembre 1, 2020

Halaga ng tulong kada pamilya, nakabatay sa laki ng pamilya:

 • $1,000 - $3,000

Pamantayan para sa mga Mapipili

Para makapag-apply, dapat mo matugunan ang LAHAT ng mga kinakailangan sa ibaba:

 • 18-taong gulang o mas matanda pa

AT

 • Nakatira O nag-aaral sa O nagtatrabaho sa loob ng lungsod ng Seattle

AT

 • Hindi ka nakatanggap o nabigyan ng pederal na CARES Act Economic Impact Payments (o mas kilala bilang "coronavirus stimulus check") dahil sa immigration status

AT

 • Nasa mas mababa sa 50% panggitnang kita ng pamilya sa Seattle ang iyong kita sa loob ng nakaraang siyam na buwan. Ang tsart ng karapat-dapat na kita ay makikita sa ibaba.
  Halimbawa, kung ikaw ay mag-aapply para sa pamilya na may 4 na katao, at ang kabuuang kita ng inyong pamilya sa pagitan ng Enero 1, 2020 at Setyembre 30, 2020 ay mas mababa sa $41,513, nangangahulugang mapipili ang iyong pamilya.
TSART NG KARAPAT-DAPAT NA KITA
Laki ng Pamilya Kabuuang Kita ng Pamilya sa Pagitan ng
Enero 1, 2020 hanggang Setyembre 30, 2020
1 $29,063
2 $33,225
3 $37,350
4 $41,513
5 $44,850
6 $48,150
7 $51,488
8 $54,788

 

Buod ng Patakaran sa Pribasiya

Ang organisasyong nonprofit na Scholarship Junkies ang responsable para sa paglilikom ng mga impormasyong personal na iyong boluntaryong isinumite sa aplikasyong-online para sa Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund na pang-imigrante. Itinatag rin ng Scholarship Junkies ang mga angkop na pamamaraang pisikal, electronic at pangangasiwa upang matiyak at mapangalagaan ang inyong impormasyon. Hindi nila boluntaryong ibinabahagi ang inyong mga datos sa mga pamahalaan, kasama na ang Lungsod ng Seattle.

Pangkaraniwang Tinatanong tungkol sa Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants

1. Paano ko malalaman kung maaari akong makapag-apply para sa Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants?

Silipin ang seksyon ng "Eligibility" sa itaas.

 

2. Kailan kailangan maipasa ang aplikasyon?

Magbubukas ang pag-aapply sa Huwebes, Oktubre 15 sa ganap na 8:00 AM at magsasara sa Huwebes, Nobyembre 5, sa ganap na 11:59 PM. Maaari mo isumite ang iyong aplikasyon kahit na anong oras sa pagitan ng mga araw na ito. Ang mga aplikasyong mahuhuli ay hindi na tatanggapin.

 

3. Ano-anong klaseng dokumento ang kailangan kong ipasa?

Kailangan mo ng mga dokumentong makakapagpatunay sa iyong pagkakakilanlan at tirahan sa Seattle. Ang talaang nasa ibaba ay magbibigay halimbawa sa mga dokumentong maaari mong gamitin. Siguruhin na malinaw ang kopya ng isang bagay mula sa Listahan A o tig-isang bagay mula sa Listahan B at Listahan C.

[Listahan A]
Mga Dokumento para sa Tirahan at Pagkakakilanlan
[Listahan B]
Mga Dokumento ng Pagkakakilanlan
[Listahan C]
Mga Dokumento ng Tirahan
 • Washington State Identification Card na nagpapakita ng buong pangalan at tirahan sa Seattle
 • Washington State Driver License na nagpapakita ng buong pangalan at tirahan sa Seattle
 • Kasalukuyang student ID mula sa isang paaralang nasa Seattle
 • Kahit na anong utility bill na nagpapakita ng iyong buong pangalan at tirahan sa Seattle
 • Bill ng cell phone o internet na nagpapakita ng iyong buong pangalan at tirahan sa Seattle
 • Insurance statement na nagpapakita ng iyong buong pangalan at tirahan sa Seattle
 • Statement mula sa bangko na nagpapakita ng iyong buong pangalan at tirahan sa Seattle
 • 2019 tax return na nagpapakita ng iyong buong pangalan at tirahan sa Seattle.
 • Paystub mula sa pinagtatrabahuhan na nagpapakita ng iyong buong pangalan at iyong tirahan o address sa Seattle ng iyong pinapasukang trabaho
 • Washington State Identification Card na nagpapakita ng buong pangalan at tirahan sa Seattle
 • Washington State Driver License na nagpapakita ng buong pangalan at tirahan sa Seattle
 • Student ID mula sa kahit na anong paaralan
 • Pasaporte mula sa kahit na anong bansa
 • Card mula sa Konsulado
 • Sulat ng kumpirmasyon ng pag-eenrol sa paaralan na nasa Seattle
 • Resibo ng renta na nagpapakita ng iyong buong pangalan at tirahan sa Seattle

Sulat* na pinirmahan at may petsa na nagpapakita ng buong pangalan at telepono ng taong gumawa ng sulat mula sa mga sumusunod:

 • Landlord na nagpapatunay na ang tirahan ay nasa Seattle
 • Pagpapatunay ng iyong pinapasukang trabaho na nasa Seattle na ikaw ay kasalukuyan o nakaraang empleyado nila
 • Isang nagtatrabaho mula sa iyong paaralan na nasa Seattle na nagpapatunay na ikaw ay kasalukuyang naka-enrol
 • Isang nagtatrabaho sa organisasyon na nagbibigay serbisyo o case management at nagpapatunay na ikaw ay nakatira sa Seattle
 • Isang kinatawan mula sa iyong simbahan na nagpapatunay na ikaw ay nakatira sa Seattle

*Maaari mo gamitin ang letter template na ito para sa aplikasyong ito.

 

4. Makakatanggap ba ng tulong-pinansyal ang lahat ng mag-aapply?

Dahil sa limitasyon ng mga pondo, hindi namin kakayaning pagsilbihan ang lahat. May mga aplikanteng karapat-dapat ang maaaring hindi makatanggap ng suportang-pinansyal.

 

5. Paano pinipili ang mga aplikanteng karapat-dapat?

Dahil sa limitasyon ng mga pondo, hindi namin kakayaning pagsilbihan ang lahat. Ang proseso ng pagsusuri ay HINDI first-come, first served. Upang masuportahan ang higit na mga nangangailangan, bibigyan ng prayoridad ang mga aplikante base sa mga sumusunod na pamantayan na nakalista sa hindi partikular na pagkakasunod-sunod:

 • Mga solong magulang/tagapag-alaga
 • Estado ng tirahan
 • Pangangailangang pinansyal
 • Pagkakaroon ng Mga Benepisyo sa Pagkawala ng Trabaho sa Estado ng Washington (Washington State Unemployment Benefits)
 • Panganib na magkaroon ng matinding sakit mula sa impeksiyon ng COVID-19
 • Mga nakaligtas mula sa mga karahasan, pang-aabusong sekswal o human trafficking

 

6. Dapat ba ako o ng pamilya kong mag-alala tungkol sa pananagutan ng publiko (public charge)?

Ayon sa U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS), ang mga benepisyo para sa “tulong sa sakuna" tulad ng programang ito ay hindi kokonsiderahin sa pagtutukoy kung ang isang indibidwal ba ay public charge. Maaari mo rin basahin ang USCIS Public Charge Fact Sheet para sa karagdagang impormasyon. Kung may katanungan ka tungkol sa iyong katayuang pang-imigrasyon o immigration status, makipag-usap sa isang immigration attorney o DOJ-accredited representative.

 

7. Ang pagtanggap ba ng tulong-pinansyal na ito ay makakaapekto sa abilidad ko at ng aking pamilya na maging U.S. citizen?

Kung ikaw ay isang permanenteng residente/may green card, ang pagtanggap ng tulong-pinansiyal mula sa Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants ay hindi makakaapekto sa iyong abilidad na maging isang U.S. citizen. Hindi rin nito maaapektuhan ang abilidad ng isang kapamilya na permanenteng residente/may green card na maging U.S. citizen. Kung ikaw ay may katanungan tungkol sa inyong katayuang pang-imigrasyon o immigration status at/o paggamit ng mga benepisyo, makipag-usap sa isang immigration attorney o DOJ-accredited representative.

 

8. Kumpidensiyal ba ang mga impormasyong aking ibibigay sa aplikasyon?

Ang nonprofit organization na Scholarship Junkies ang responsible sa pagkolekta ng mga personal na impormasyon na boluntaryo mong isinumite sa online na aplikasyon para sa Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants. Para makatulong sa pagpigil sa mga hindi awtorisadong pag-access, mapanatili ang kawastuhan ng mga datos, at masiguro ang paggamit ng tamang impormasyon, itinatag ng Scholarship Junkies ang isang angkop na pamamaraang pisikal, electronic at pangangasiwa upang masiguro at mapangalagaan ang mga impormasyong kanilang kinokolekta. Hindi nila boluntaryong ibinibigay ang inyong mga datos sa mga pamahalaan, kasama na ang Lungsod ng Seattle. Tignan dito ang karagdagang kaalaman tungkol sa komprehensibong Privacy Policy ng Scholarship Junkies (English only).

 

9. Wala akong kompyuter o koneksyon sa internet. Mayroon bang ibang paraan para makapag-apply?

Kaya lang namin ialok ang aplikasyon sa online portal na ito at maaari mong kumpletuhin sa pamamagitan ng isang kompyuter na konektado sa internet o kaya sa isang mobile device. Ang aming mga kasamahan sa ibang organisasyon ay nag-aalok ng tulong sa pamamagitan ng pagtawag sa telepono at maaari kang matulungan kung wala kang gamit na konektado sa internet. Makipag-ugnayan sa isa sa mga organisasyong nasa ibaba kung kailangan ng tulong:

 

10. Magkano ang mga bayad?

 • Ang isang nasa wastong gulang ay maaaring makatanggap ng isang beses na kabayarang $1,000.
 • Ang mag-asawa, ay maaaring makatanggap ng isang beses na kabayaran hanggang $2,000.
 • Ang mga mag-asawa, mga magulang, o mga tagapag-alaga na may anak ay maaaring makatanggap ng isang beses na kabayaran hanggang $3,000.

 

11. Isang beses lamang ba ang bayad na ito?

Isang beses lamang makakatanggap ng bayad ang mga aplikanteng makakapasa.

 

12. Gaano katagal bago makatanggap ng bayad?

Tingnan ang tanong #13.

 

13. Paano ko matatanggap ang mga bayad?

Mayroong apat na pamamaraan para matanggap ang bayad:

Mga pagpipilian Gaano katagal bago makuha ang bayad? Paano ko matatanggap ang bayad?
Tseke* 7-14 na araw matapos isara ang panahon ng pag-aapply at napadesisyunan na ang mga napili. Ipapadala sa pamamagitan ng serbisyong postal sa address na iyong ibinigay.

Pisikal na Mastercard Gift card**

7-14 na araw matapos isara ang panahon ng pag-aapply at napadesisyunan na ang mga napili. Ipapadala sa pamamagitan ng serbisyong postal sa address na iyong ibinigay.
Digital na Mastercard Gift Card 1-2 araw matapos isara ang panahon ng pag-aapply at napagdesisyunan na ang mga napili. Ipapadala sa pamamagitan ng email sa email address na iyong ibinigay.
Direktang Idedeposito 2-5 araw matapos isara ang panahon ng pag-aapply at napagdesisyunan na ang mga napili. Ililipat sa pamamagitan ng direktang deposito sa impormasyong iyong ibinigay

*Ang mga pisikal na tseke ay mawawalan ng bisa matapos ang 90 araw.
**Ang mga pisikal na Mastercard gift card ay mawawalan ng bisa matapos ang 12 buwan

 

14. Nakatira ako sa labas ng lungsod ng Seattle. Maaari pa rin ba ako makapag-apply?

Oo. Maaari ka pa rin makapag-apply kahit na ikaw ay nakatira sa labas ng Seattle, iyon ay kung isa sa inyong pamilya ay nagtatrabaho sa loob ng lungsod ng Seattle O nag-aaral sa mga paaralan na nasa loob ng lungsod ng Seattle.

 

15. Wala akong papel para manirahan dito. Maaari pa rin ba ako makatanggap ng pondo?

Ang pondong ito ay nilalaan para sa kahit na sinong imigrante na hindi nakatanggap o nabigyan ng pederal na CARES Act stimulus aid (Tingnan ang Tanong #1). Walang pahintulot ang Lungsod ng Seattle na magtanong tungkol sa katayuang pang-imigrasyon o immigration status ng isang tao ayon sa Ordinance 121063. Ibig sabiin nito ay hindi tinatanong ang tungkol sa katayuang pang-imigrasyon sa aplikasyon ng Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants.

 

16. Ako ay kasal, at pareho kami ng aking asawa na maaaring makatanggap ng pondo. Dapat ba kaming mag-apply pareho?

Isa lamang sa inyo ang dapat mag-apply para sa inyong pamilya. Ang mag-asawa (2 adults) ay maaaring makatanggap ng hindi hihigit sa bayad na $2,000.

 

17. Ang aming tirahan ay binubuo ng maraming iba’t-ibang pamilya. Paano kami dapat mag-apply?

Ang bawat isang pamilya ay dapat mag-apply ng hiwalay.

 

18. Ang aming pamilya ay binubuo ng maraming nasa sapat na gulang na. Paano kami dapat mag-apply?

Ang bawat isang tao na nasa sapat na gulang na ay dapat mag-apply para sa kanyang sarili lamang.

 

19. Maaari ba akong mag-apply para sa mga anak ko na menor-de-edad pa (under 18)?

Oo. Ang mga bata ay dapat kasama sa iyong aplikasyon, basta ikaw ay pasado ayon sa mga batayan na nakalista sa Tanong #1.

 

20. Isa akong tagapag-alaga ng mga bata. Maaari ba ako mag-apply para sa kanila o dapat ko ba silang isama sa aking aplikasyon?

Oo. Kung ikaw ay isang tagapag-alaga o guardian ng isang menor-de-edad na hindi mo tunay na anak, ampon o stepchild, maari ka magpasa ng hiwalay na aplikasyon para sa batang iyon hangga’t ito ay pasado sa ponding ito.

 

21. Hindi ako nakatira sa Seattle. Ang huling lugar ng aking trabaho ay nasa Seattle. At ako ay wala pa ring trabaho. Maaari ba ako mag-apply?

Oo. Kung ang iyong tirahan ay sa labas ng lungsod ng Seattle AT ang lugar ng iyong huling trabaho ay nasa loob ng lungsod ng Seattle sa mga panahong Enero 1, 2020 hanggang Setyembre 30, 2020, ay dapat kang mag-apply. Kailangan mo magpasa ng isang dokumento na nagpapatunay na ang lugar ng iyong huling trabaho ay nasa Seattle. Tingnan ang Tanong #3 para sa listahan ng mga aprubadong mga dokumento.

 

22. Kasalukuyan akong walang permanenteng tirahan. Maaari ba ako mag-apply, at paano ako makakatanggap ng tulong-pinansiyal kung wala akong mailing address?

Oo. Ang mga aplikanteng pasado ngunit walang permanenteng tirahan ay dapat na mag-apply. Mayroon kang dalawang pagpipilian:

I. Kung ikaw ay pasado at mayroon kang email, maaari mo matanggap ang pondo sa pamamagitan ng isang digital gift card.

II. Kung ikaw ay pasado at mas nais mo makatanggap ng isang pisikal na tseke o gift card, ang aming mga kasamahan sa ibang organisasyon ay maaaring makatulong. Halimbawa, maaari mo magamit ang kanilang mailing address para makatanggap ng pisikal na tseke. Makipag-ugnayan sa mga organisasyon sa ibaba para makapagpatulong:

 

23. May iba pa bang pagpipilian kung sa ano mang rason, ay hindi ako makatanggap ng tulong-pinansiyal mula sa Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants?

Mayroon ding kaparehong programang tulong-pinansiyal ang Estado ng Washington, ang Immigrant Relief Fund. Maaari kang mag-apply dito. Makakahanap ka rin ng iba pang programa tungkol sa mga tulong na may kinalaman sa COVID-19 sa City of Seattle COVID-19 Community Resources page: seattle.gov/covid-19.

 

24. Mayroon bang proseso ng pag-aapela kung matapos ang aking pag-aapply ay hindi ako makatanggap ng tulong-pinansiyal mula sa Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants?

Dahil sa inaasahang mataas na bilang ng mga aplikasyon, hindi magkakaroon ng proseso ng pag-aapela. Mayroon ding kaparehong programang tulong-pinansiyal ang Estado ng Washington, ang Immigrant Relief Fund. Maaari kang mag-apply dito. Makakahanap ka rin ng iba pang programa tungkol sa mga tulong na may kinalaman sa COVID-19 sa City of Seattle COVID-19 Community Resources page: seattle.gov/covid-19.

 

25. Paano pinopondohan ang Seattle COVID-19 Disaster Relief Fund for Immigrants?

Noong Agosto 21, 2020, ibinalita nina Mayor Jenny Durkan, Council President M. Lorena González, Councilmember Teresa Mosqueda, at Councilmember Tammy Morales ang pinagsamang $45 million COVID-19 relief package. Sa package na ito, nakatanggap ang Office of Immigrant and Refugee Affairs (OIRA) ng $9 milyon na bagong pondo mula sa general fund ng Lungsod upang makapagbigay tulong sa mga manggagawang imigrante at pamilyang mabababa ang kita na dumaranas ng paghihirap sanhi ng krisis sa COVID-19. Kasama sa pondong ito ang $7.9 milyon na gagamitin para sa direktang tulong-pinansiyal para sa mga imigranteng mahihirap. Ang natitirang $1.1 milyon ay gagamitin para sa mga pakikipag-ugnayan sa mga organisasyong nasa mga komunidad at iba pang inisyatibo para sa pag-access ng mga wika upang masiguro na ang mga residenteng limitado sa pagsasalita ng Ingles o English language learner (ELL) ay nabibigyan ng kaalaman tungkol sa bagong programang ito at iba pang mga programang tulong-pinansiyal at mga serbisyo.

 

26. Ano ang mangyayari kung magsumite ang pamilya namin ng doble-dobleng aplikasyon nang di sinasadaya? Kami ba ay madidiskuwalipika bilang resulta nito?

Kung nakapagpasa ang iyong pamilya ng doble-dobleng aplikasyon nang di sinasadya, malalaman ng Scholarship Junkies na maraming naipasa ang parehong pamilya at susuriin nito ang aplikasyon na nagpaparating ng mas matinding pangangailangan. Maaari din nilang kausapin ang mga aplikante sa pamamagitan ng telepono o text kung malaman nilang may problema ang aplikasyon.

 

27. Mayroon pa akong mga katanungan. Maaari ba akong may tawagan upang makapagtanong sa sarili kong lenggwahe?

Kung kailangan ng tulong, makipag-ugnayan sa mga organisasyon sa ibaba: