Vietnamese / Tiếng Việt

Hãy để tiếng nói của quý vị trở nên quan trọng trong các cuộc bầu cử ở Seattle

Chương Trình Voucher Dân Chủ giúp cư dân Seattle tham gia các cuộc bầu cử địa phương và giảm bớt các rào cản đối với việc tham gia tranh cử bằng cách cung cấp nguồn tài trợ.

Chương trình Voucher Dân Chủ là gì?
Thành Phố Seattle cung cấp các Voucher Dân Chủ cho cư dân. Voucher Dân Chủ là các phiếu chứng chỉ trị giá $25 mỗi phiếu mà cư dân Seattle sử dụng để quyên góp cho các chiến dịch địa phương.

Những ứng cử viên nào có thể nhận được Voucher Dân Chủ?
Việc tham gia chương trình này là không bắt buộc đối với các ứng cử viên. Các ứng cử viên tham gia chương trình có thể nhận voucher của quý vị. Voucher Dân Chủ có thể được tặng cho các ứng cử viên tham gia tranh cử vào các vị trí Hội Đồng Thành Phố, Luật Sư Thành Phố, hoặc Thị Trưởng ở Seattle.

Cuộc bầu cử tiếp theo của Thành Phố Seattle sẽ diễn ra khi nào?
Cuộc bầu cử tiếp theo của Thành Phố Seattle là vào năm 2024. Voucher Dân Chủ có thể được sử dụng từ ngày 12 tháng 3 năm 2024 đến ngày 29 tháng 11 năm 2024.

Quý vị có thể nhận được Voucher Dân Chủ nếu quý vị:

  • Là cư dân Seattle,
  • Ít nhất 18 tuổi, và
  • Là công dân quốc tịch Hoa Kỳ, là người của các khu vực thuộc lãnh thổ của Hoa Kỳ, hoặc là cư dân thường trú hợp pháp.

Quý vị không cần phải là một cử tri đã đăng ký bỏ phiếu để nhận Voucher Dân Chủ. Nếu quý vị đáp ứng các tiêu chí được liệt kê ở trên, quý vị có thể đăng ký để nhận voucher.

Tôi có thể tìm hiểu về các ứng cử viên bằng cách nào?
Vui lòng truy cập trang Lời Giới Thiệu của Ứng Cử Viên (Candidate Introductions) để tìm hiểu về các ứng cử viên tham gia tranh cử.  

Tìm ứng cử viên tham gia chương trình trên trang của ứng cử viên tham gia.  

Quý vị có thắc mắc?  Vui lòng gọi (206) 727-8855 (có dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ).

Quý vị có thể tải xuống hoặc in các tài liệu này để sử dụng trong cộng đồng của mình. 

Đơn Đăng Ký Voucher Dân Chủ

Tài Liệu Hướng Dẫn dành cho Cư Dân

Tờ Thông Tin dành cho Cư Dân 

Tờ Thông Tin dành cho Ứng Cử Viên

Áp phích

Yêu cầu thay thế