Vietnamese / Tiếng Việt

Hãy để tiếng nói của quý vị trở nên quan trọng trong các cuộc bầu cử ở Seattle

Chương trình Voucher Dân Chủ trao quyền cho cư dân Seattle tham gia các cuộc bầu cử địa phương và giảm bớt các rào cản đối với việc tham gia tranh cử bằng cách cung cấp một nguồn tài trợ.

Chương trình Voucher Dân Chủ là gì?
Thành Phố Seattle cung cấp các Voucher Dân Chủ cho cư dân. Voucher Dân Chủ là phiếu chứng chỉ trị giá $25 mỗi phiếu mà cư dân Seattle sử dụng để quyên góp cho các chiến dịch địa phương.

Những ứng cử viên nào có thể nhận được Voucher Dân Chủ?
Việc tham gia chương trình này là không bắt buộc đối với các ứng cử viên. Các ứng cử viên tham gia chương trình có thể nhận voucher của quý vị. Voucher Dân Chủ có thể được tặng cho các ứng cử viên tham gia tranh cử vào các vị trí Hội Đồng Thành Phố, Luật Sư Thành Phố, hoặc Thị Trưởng ở Seattle.

Cuộc bầu cử tiếp theo của Thành Phố Seattle sẽ diễn ra khi nào?
Cuộc bầu cử tiếp theo của Thành Phố Seattle là vào năm 2023. Voucher Dân Chủ có thể được sử dụng từ ngày 21 tháng 2 năm 2023 đến ngày 30 tháng 11 năm 2023.

Quý vị có thể nhận được Voucher Dân Chủ nếu quý vị:

  • Là cư dân Seattle,
  • Ít nhất 18 tuổi, và
  • Là công dân Hoa Kỳ, là người của các khu vực thuộc lãnh thổ của Hoa Kỳ, hoặc là cư dân thường trú hợp pháp.

Nếu quý vị là cử tri đã đăng ký, quý vị sẽ tự động nhận được Voucher Dân Chủ.

Tôi có thể tìm hiểu về các ứng cử viên bằng cách nào?
Vui lòng truy cập trang Lời Giới Thiệu của Ứng Cử Viên để tìm hiểu về các ứng cử viên tham gia tranh cử.  

Tìm ứng cử viên tham gia trên trang của ứng viên tham gia.  

Quý vị có thắc mắc?  Vui lòng gọi (206) 727-8855 (có hỗ trợ ngôn ngữ).

Quý vị có thể tải xuống hoặc in các tài liệu này để sử dụng trong cộng đồng của mình. 

Đơn Đăng Ký Voucher Dân Chủ

Tờ Thông Tin cho Ứng Cử Viên

Tờ Thông Tin cho Cư Dân