Thai / ไทย

ทำให้เสียงของท่านมีความหมายในการเลือกตั้งของนครซีแอตเทิล (Seattle)

โครงการบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher Program) ช่วยให้ประชาชนชาวซีแอตเทิลสามารถมีส่วนร่วมในการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นและลดอุปสรรคในการลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่งโดยการจัดหาแหล่งเงินทุนให้

บัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher) คืออะไร?
นครซีแอตเทิล (City of Seattle) จัดทำบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Vouchers) ให้แก่ประชาชนชาวซีแอตเทิล (Seattle) บัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Vouchers) คือใบรับรองที่มีมูลค่าฉบับละ $25 ซึ่งประชาชนชาวซีแอตเทิล (Seattle) ใช้มอบให้แก่การรณรงค์หาเสียงในระดับท้องถิ่น

ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งรายใดบ้าง ที่มีสิทธิได้รับบัตรกำนัลสนับสนุนประธิปไตย (Democracy Vouchers)?
โครงการนี้เป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่เข้าร่วมในโครงการสามารถรับบัตรกำนัลของท่านได้ บัตรกำนัลสนับสนุนสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Vouchers) สามารถมอบให้แก่ผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่เข้าร่วมในโครงการเพื่อดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาเมือง เจ้าหน้าที่อัยการ หรือนายกเทศมนตรีในนครซีแอตเทิล (Seattle)

การเลือกตั้งครั้งต่อไปของนครซีแอตเทิล (City of Seattle) จะมีขึ้นเมื่อไหร่?
การเลือกตั้งครั้งต่อไปของนครซีแอตเทิล (City of Seattle) จะมีขึ้นในปี 2023 

ท่านจะได้รับบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Vouchers) หากท่าน:

  • เป็นประชาชนชาวซีแอตเทิล (Seattle)
  • มีอายุอย่างน้อย 18 ปี และ
  • เป็นพลเมืองสหรัฐฯ หรือถือสัญชาติสหรัฐฯ หรือเป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ถาวรอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

หากท่านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ลงทะเบียนไว้ ท่านจะได้รับบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Vouchers) ของท่านโดยอัตโนมัติ

ข้าพเจ้าจะเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งได้อย่างไร?
เข้าไปที่ หน้าแนะนำผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งเพื่อดำรงตำแหน่ง

หาผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่เข้าร่วมในโครงการใน หน้าผู้ลงสมัครรับเลือกตั้งที่เข้าร่วมในโครงการ 

มีข้อสงสัยหรือไม่?  กรุณาโทรติดต่อที่ (206) 727-8855 (มีบริการความช่วยเหลือด้านภาษา)

ท่านสามารถดาวน์โหลดหรือสั่งพิมพ์เอกสารเหล่านี้สำหรับใช้งานภายในชุมชนของท่าน  

การสมัครบัตรกำนัลสนับสนุนประชาธิปไตย (Democracy Voucher)

แผ่นพับข้อมูลผู้ลงสมัครรับเลือกตั้ง