Oromo / Oromoo

Filannoowwan Siyaatil keessatti sagalee keessan akka lakkaa'amu godhaa

Sagantaan Vouncher/Vaawucharii Dimokiraasii jiraattota Siyaatil filannoo naannoo irratti akka hirmaatan humna kan kennu yoo ta’u, madda maallaqaa kennuudhaan gufuulee aangoof dorgomuu irratti mul’atan hir’isa.

Vaawuchariin Dimookiraasii maali?
Magaalaan Siyaatil jiraattotaaf Vaawucharoota Dimookiraasii ni kenna. Vaawucharoonni Dimokiraasii ragaa tokkoon tokkoon isaanii doolaara 25 kan jiraattonni Siyaatil duula naannoo isaaniif arjoomuuf itti fayyadamaniidha.

Kaadhimamaa kamtu Vaawucharoota Dimookiraasii argachuu danda'a?
Sagantaan kun dorgomtootaaf filannoodha. Kaadhimamtootni saganticha irratti hirmaatan vaawucharii keessan fudhachuu ni dandeessu. Vaawuchariin Dimokiraasii kaadhimamaa hirmaatan kanneen Mana Maree Magaalaa, Abbaa Seeraa Magaalaa, ykn Kantiibaa Siyaatil ta’uuf dorgomaniif arjoomuun ni danda’ama.

Filannoon Magaalaa Siyaatil itti aanu yoomi?
Filannoon Magaalaa Siyaatil itti aanu bara 2024. Vaawucharii Dimokiraasii Amajjii 12, 2024 hanga Adoolessa 29, 2024tti fayyadamuun ni danda’ama.

Vaawucharii Dimokiraasii argachuu kan dandeessan:

  • Jiraataa magaalaa Siyaatil,
  • Yoo xiqqaate umriin waggaa 18, fi
  • Lammii Ameerikaa, lammii Ameerikaa, ykn jiraataa dhaabbataa seera qabeessa ta’e.

Vaawuchiiwwan Dimookiraasii argachuuf filataa galmaa’e ta’uu hin qabdu. Ulaagaalee armaan olitti tarreeffaman yoo guutte, vaawucharii argachuuf iyyachuu dandeessa.

Waa'ee kaadhimamaa akkamittan baradha?
Waa'ee kaadhimamaa aangoof dorgoman baruuf fuula Seensa Kaadhimamaa daawwadhaa.  

Fuula kaadhimamaa hirmaatan irratti kaadhimamaa hirmaataa barbaadi.  

Gaaffii qabduu?  Maaloo (206) 727-8855 irratti bilbilaa (gargaarsi afaanii ni jira).

Meeshaalee kana buufachuu ykn maxxansuun hawaasa keessan keessatti fayyadamuu dandeessu. 

Iyyannoo Vaawucharii Dimookiraasii

Birooshura Jiraattotaa

Barruu Jiraataa 

Barruu Kaadhimamaa

Poostara

Gaaffii Bakka Bu'iinsaa