คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็ก

1. การระดมทุนรอบใหม่สำหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กเปิดให้ผู้สมัครใหม่หรือไม่

เมืองซีแอตเทิลได้ปิดรับใบสมัครสำหรับเพื่อขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดแล้ว

2. หมดเขตรับสมัครเมื่อใด

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 23:59 น. เราไม่รับใบสมัครที่ยื่นช้าเกินกำหนด

3. รอบที่แล้วมีผู้สมัครกี่คน และคุณให้เงินทุนไปเท่าไหร่

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจได้รับใบสมัครเกือบ 9,000 ราย ในรอบแรกเมื่อกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กเปิดในเดือนมีนาคม 2020 ในช่วงรอบการสมัครที่สองในเดือนพฤศจิกายน 2020 มีการส่งใบสมัครมากกว่า 4,000 ราย

จนถึงปัจจุบันกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กได้มอบเงินทุนโดยตรงมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กเกือบ 1,500 แห่งที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากโรคระบาดทั่วเมืองซีแอตเทิล

ไปที่ ฐานข้อมูลผู้ได้รับเงินทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4. แหล่งที่มาของเงินทุนของกองทุนรักษาเสถียรภาพมาจากทางใด

กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กได้รับทุนจากกองทุนทั่วไปของเมืองซีแอตเทิลและทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนของรัฐบาลกลาง (CDBG) สำหรับห้ารอบก่อนหน้านี้ รอบที่ 6 ของกองทุนรักษาเสถียรภาพได้รับเงินทุนจากกองทุนฟื้นฟูการคลังในท้องถิ่นเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Local Fiscal Recovery Fund หรือ CLFR) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแผนกู้ภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (American Rescue Plan Act หรือ ARPA)

5. ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสมัครเพื่อขอรับเงินทุนช่วยเหลือกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจที่มีสิทธิ์จะต้อง:

 • ได้รับผลกระทบจากCOVID-19 และจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การหยุดชะงักของธุรกิจหรือการปิดกิจการอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด  
 • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเมืองซีแอตเทิลที่ยังไม่หมดอายุ
 • ได้ยื่นภาษีธุรกิจเมืองและอาชีพ (B&O) และชำระภาษีเต็มจำนวนหากค้างชำระ  
 • ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดของรัฐบาลกลางรัฐ และของเมือง 
 • สามารถสมัครเพื่อขอรับสิทธิ์ได้เพียงหนึ่งรายต่อธุรกิจที่อยู่ ครัวเรือน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (EIN) หมายเลขทะเบียนธุรกิจ (UBI) และ/หรือหมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเมือง 

ที่ตั้ง: 

 • ตั้งอยู่ในเขตเมืองซีแอตเทิล
 • มีที่อยู่จริงและประกอบธุรกิจในเมืองซีแอตเทิลซึ่งจะได้รับการตรวจสอบผ่านแบบฟอร์มรายงานการเสียภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) ที่ได้ยื่นส่ง หากแบบฟอร์มรายงานการเสียภาษีธุรกิจของคุณไม่ระบุที่อยู่ในเมืองซีแอตเทิล จะถือว่าไม่มีสิทธิ์  
  • ข้อยกเว้น:ผู้ทำงานสร้างสรรค์ รถขายอาหาร และผู้ขายสินค้าในตลาดนัดเกษตรกร ปัจจุบันธุรกิจเหล่านี้ต้องประกอบธุรกิจในเมืองซีแอตเทิลและแจ้งที่อยู่ในเมืองซีแอตเทิลที่ใช้บ่อยที่สุด 
 • มีไม่เกินสองแห่ง

ขนาด: 

 • มีพนักงานเทียบเท่าเต็มเวลาสูงสุด50 คน 
 • เป็นเจ้าของคนดียว, C-corporation, S-corporation, สหกรณ์บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีรายได้สุทธิประจำปีสูงสุดสองล้านดอลลาร์ (2,000,000 ดอลลาร์แต่อย่างน้อยหนึ่งพันดอลลาร์ (1,000 ดอลลาร์ 
  • แผนกการเงินและงานบริการธุรการของเมืองซีแอตเทิลจะพิจารณาความสูญเสียนี้ผ่านรายได้ที่รายงานในแบบฟอร์มรายงานภาษีธุรกิจและอาชีพ(B&O) ปี 2019 และ 2020  

การประกอบธุรกิจ: 

 • ปัจจุบันยังเปิดทำการและประกอบธุรกิจอยู่
 • เริ่มประกอบธุรกิจก่อนวันที่19 ตุลาคม 2019  
 • เป็นเจ้าของธุรกิจอิสระโดยไม่ใช่แฟรนไชส์และไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่

การสูญเสียรายได้: 

 • มีการสูญเสียรายได้สุทธิประจำปีรวมหรือเกินจำนวนเงินที่สมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือตามข้อมูลธุรกิจเมืองและอาชีพ(B&O)  

เกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร 

 • เป็นศิลปะการแสดงสถาบันวัฒนธรรม หรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางธุรกิจ  
 • มีสถานะเปิดทำการอยู่และไม่หวังผลกำไรกับทางสำนักงานเลขาธิการแห่งรัฐวอชิงตัน

6. ธุรกิจใดบ้างที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร

ธุรกิจที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กได้แก่: 

 • ธุรกิจที่ไม่มีที่ตั้งในเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองของคิงเคาน์ตี้
 • ธุรกิจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่น 
 • ตามแบบฟอร์ม1099 เป็นผู้รับเหมาอิสระ ได้แก่:  
  • เป็นเจ้าของหรือธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว(รวมถึง Airbnb, Vrbo เป็นต้น) 
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล(นายหน้าซื่อขายอสังหาริมทรัพย์อิสระ)  
  • บริการแชร์รถแท็กซี่ บริการส่งอาหาร และบริการรถยนต์ (เช่น Uber, Lyft, Yellow Cab, Door Dash, Uber Eats เป็นต้น) 
 • องค์กรไม่หวังผลกำไรประเภท501(c)(3), 501(c)(6) หรือ 501(c)(19) ยกเว้นศิลปะการแสดง สถาบันทางวัฒนธรรม และองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางธุรกิจ 

7. ผู้ที่ได้การรับคัดเลือกให้รับทุนต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

หลังจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กปิดรับใบสมัคร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจะเริ่มตรวจสอบใบสมัครและคัดเลือกผู้ที่จะได้รับเงินทุนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2021

ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนภายในกำหนดเวลา ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และใบสมัครที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำจะถูกตัดออกจากการคัดกรองขั้นต้นและไม่ได้รับการพิจารณาต่อไป สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจขอสงวนสิทธิ์ในการขอคำชี้แจงและยอมรับหรือยกเว้นความผิดปกติที่ไม่มีนัยสำคัญ หรือความไม่เป็นทางการในการพิจารณาว่าใบสมัครมีสิทธิ์หรือไม่

เจ้าหน้าที่กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กอาจจะติดต่อผู้สมัครเพื่อขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเมืองและหลักฐานการปฏิบัติตามในการชำระภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) ในเวลานี้ผู้สมัครจะมีเวลา 48 ชั่วโมงในการยืนยันการปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาในการขอรับเงินทุน เจ้าหน้าที่อาจติดต่อผู้สมัครทางโทรศัพท์ที่ใช้รหัสทางไกล 206 หรืออีเมลที่ลงท้ายด้วย @seattle.gov ธุรกิจสามารถตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่ได้โดยโทรไปที่สำนักงานของเราที่หมายเลข (206) 684-8090 หรือไปที่ หน้าสมุดรายชื่อทีมงานของเรา บนเว็บไซต์ของเรา

เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากที่สุด สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจะให้ความสำคัญกับธุรกิจจากชุมชนที่ด้อยโอกาสดังต่อไปนี้:

 • ธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นเจ้าของโดยคนผิวดำ ชนพื้นเมือง และคนผิวสี (BIPOC)
 • ธุรกิจขนาดเล็กที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ
 • ธุรกิจขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในระบบการสำรวจสำมะโนประชากรในพื้นที่ที่มีความยากจนสูง โดยมีความยากจนขั้นต่ำ 30% หรือรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 60%
  • หมายเหตุ: พื้นที่เหล่านี้เป็นไปตามคำจำกัดความของ "ชุมชนที่มีรายได้ต่ำ" (LIC) โดยสำนักงานบริหารธุรกิจขนาดเล็กของรัฐบาลกลาง (Small Business Administration หรือ SBA) และสำนักงานบริหารธุรกิจขนาดเล็กได้จัดลำดับความสำคัญของชุมชนที่มีรายได้ต่ำสำหรับการจัดหาเงินทุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับแจ้งสถานภาพของตนภายในวันที่ 31 มกราคม 2022

8. เราจะทราบได้อย่างไรว่าธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับเงินทุน

เจ้าของธุรกิจจะต้องตอบชุดคำถามให้ครบถ้วนซึ่งระบบอัตโนมัติจะทำการคัดเลือกว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินทุนหรือไม่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจะทำงานร่วมกับฝ่ายการเงินและการบริหารเพื่อตรวจสอบเอกสารที่ให้ไว้ในใบสมัคร

9. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ได้รับทุนมีความเท่าเทียมและปราศจากอคติหรือไม่

ใช่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งเมืองซีแอตเทิลจะไม่เลือกปฏิบัติหรือตัดสิทธิ์ผู้สมัครทางธุรกิจตามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานภาพทางครอบครัว ประเทศที่เกิด ความทุพพลภาพ หรือหมวดหมู่ทางประชากรอื่น ๆ

10. คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเจ้าของธุรกิจกลุ่มที่ด้อยโอกาสและไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมีโอกาสได้รับเงินช่วยเหลืออย่างยุติธรรม

 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจกำลังทำงานร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกิจการผู้ลี้ภัย หน่วยงานประสานงานชุมชนของกรมพื้นที่ใกล้เคียง และพันธมิตรในชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและด้านเทคนิคแก่เจ้าของธุรกิจที่มีอุปสรรคต่อการเข้าถึงข่าวสาร เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปิดรับสมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเสถียรภาพและระยะเวลาการสมัคร
 • โปรแกรมจะแปลเอกสารที่จำเป็นในการสมัครเพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนที่พูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลนี้ได้
 • ทีมงานพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กจะจัดการประชุมออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ ในวันที่ 21 ตุลาคม เวลา00 น มีบริการล่ามสองภาษาและข้อมูลเอกสารที่แปลเป็นภาษาอัมฮาริก จีน เกาหลี โซมาลี สเปน ไทย และเวียดนาม
 • หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต ผู้สมัครสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขอความช่วยเหลือในการส่งใบสมัครออนไลน์ได้ ห้องสมุดสาธารณะของเมืองซีแอตเทิลทุกสาขามีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้บริการเช่นกัน
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจได้จัดเตรียมความช่วยเหลือด้านเทคนิค บริการการเข้าถึงด้านภาษา การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภาพ เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ และช่วยในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครที่มีสิทธิ์ในการกรอกใบสมัครนี้ ธุรกิจสามารถเข้าถึงการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือโดยโทรศัพท์ไปที่ (206) 684-8090 หรือส่งอีเมลไปที่ oed@seattle.gov.

11. ธุรกิจจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนเท่าไหร่

เงินช่วยเหลือจะมอบให้เป็นจำนวน $5,000, $10,000 และ $20,000

12.สามารถใช้เงินช่วยเหลือนี้ทำอะไรได้บ้าง

สามารถใช้เงินทุนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจที่ได้รับทุนเท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหมายถึง การดำเนินธุรกิจประจำวันของธุรกิจ เช่น ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน และการดำเนินการต่าง ๆ ของธุรกิจ

13. เหตุใดธุรกิจจึงจำเป็นต้องแชร์ข้อมูลทางการเงิน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจรวบรวม ภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) และประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รายเดือน เพื่อประเมินความต้องการและเงินทุนในอนาคต การปฏิบัติตามข้อกำหนดของธุรกิจขนาดเล็ก และเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการทางการเงินของธุรกิจ และยืนยันว่าธุรกิจได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

14. ข้อมูลในการสมัคร และข้อมูลทางการเงินจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่

โดยทั่วไป เอกสารประกอบการสมัครจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม กฎหมายของรัฐวอชิงตันอนุญาตให้ระงับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินบางอย่างเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร

15. ธุรกิจที่ได้รับทุนสนับสนุนในห้ารอบแรกจากกองทุนรักษาเสถียรภาพสามารถสมัครในรอบนี้ได้อีกหรือไม่

ใช่ ธุรกิจที่ได้รับเงินทุนในห้ารอบแรกจากกองทุนรักษาเสถียรภาพจะมีสิทธิ์สมัครในรอบนี้ได้ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องส่งใบสมัครทางออนไลน์ รวมถึงผู้ที่เคยได้รับเงินทุนช่วยเหลือและธุรกิจที่เคยสมัครไว้รอบก่อนหน้านี้

16. หากธุรกิจต้องการเงินสดในตอนนี้ จะมีหน่วยงานอื่นช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นอกจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กของเมืองแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐบาลกลาง และหน่วยงานการกุศลอีกจำนวนหนึ่งพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเสนอให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับธุรกิจที่สมัครขอทุนช่วยเหลือนี้ เยี่ยมชม หน้าแหล่งข้อมูล ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

17. ตัวอย่างธุรกิจเคลื่อนที่มีอะไรบ้าง

ตัวอย่างของธุรกิจเคลื่อนที่ที่ไม่ต้องมีสถานที่ประกอบการจริงเพื่อขอเงินช่วยเหลือนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ผู้ขายสินค้าในตลาดนัดเกษตรกร
 • ผู้รับจัดงานเลี้ยง
 • รถขายอาหาร
 • ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
 • บริการทำความสะอาด
 • บริการขนย้ายขยะ
 • บริการขนย้าย

โปรดทราบว่าผู้สมัครทุกคน ต้อง มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเมืองซีแอตเทิลที่ยังไม่หมดอายุ คุณสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคุณที่ filelocal-wa.gov

18. ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คืออะไรบ้าง

ตัวอย่างของธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ไม่จำเป็นมีต้องมีหน้าร้านเพื่อขอเงินช่วยเหลือนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ภาพยนตร์ (รวมถึงเทคโนโลยีที่สมจริง มัลติมีเดีย เช่น AR/VR/MR/XR/CGI/การจับการเคลื่อนไหว/การเล่นเกม/แอนิเมชั่น การจัดจำหน่าย นิทรรศการ ฯลฯ)
 • ดนตรี (รวมถึงนักดนตรี สถานที่แสดงดนตรี สตูดิโอบันทึกเสียง ช่างเทคนิคด้านเสียง การจัดการศิลปิน ค่ายเพลง การจอง ฯลฯ)
 • การจัดกิจกรรมพิเศษ
 • การถ่ายภาพ
 • เอเจนซี่สร้างสรรค์สื่อ (โฆษณา การออกแบบกราฟิก การสร้างเนื้อหา ฯลฯ)
 • แฟชั่น เสื้อผ้า และสิ่งทอ
 • วรรณกรรม (สิ่งพิมพ์ วารสารศาสตร์ การเขียน การตรวจแก้ไขต้นฉบับ ฯลฯ)

19. ธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงศิลปินรายบุคคลหรือไม่

ศิลปินรายบุคคลถือเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ

20. ถ้าสมาชิกในครอบครัวทำงานให้กับธุรกิจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องรวมพวกเขาเป็นพนักงานเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลา (FTE) หรือไม่

หากสมาชิกในครอบครัวมีชื่อในบัญชีเงินเดือน คุณจะต้องรวมพวกเขาเป็นพนักงานเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลา

21. จะเป็นอย่างไรถ้าหากธุรกิจของข้าพเจ้ามีพนักงานเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลา (FTE) มากกว่า 50 คนในวันที่ 1 มีนาคม 2020 แต่ต้องลดจำนวนพนักงานลงเนื่องจากโรคระบาด ธุรกิจของข้าพเจ้ามีสิทธิ์หรือไม่

ธุรกิจที่มีพนักงานเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลามากกว่า 50 คนในวันที่ 1 มีนาคม 2020 จะไม่ผ่านเกณฑ์ ธุรกิจของคุณต้องมีพนักงานเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลาสูงสุด 50 คน

22. ถ้าข้าพเจ้าต้องประกอบธุรกิจมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 24 เดือน มีวันตัดยอดในการนับวันที่ที่ข้าพเจ้าควรที่จะได้เริ่มดำเนินกิจการแล้วหรือไม่

ธุรกิจที่เริ่มดำเนินกิจการก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2019 ถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำ 24 เดือน

23. ธุรกิจของข้าพเจ้าถูกปิดตัวลงในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์โควิด ข้าพเจ้าจะมีสิทธิ์สมัครหรือไม่

ธุรกิจที่ต้องปิดตัวลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีสิทธิ์สมัคร หากเป็นไปตามข้อกำหนดอื่น ๆ และมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมืองซีแอตเทิลที่ยังไม่หมดอายุ หากธุรกิจถูกปิดถาวรจะไม่มีสิทธิ์สมัครขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ

24. หากข้าพเจ้าเป็นคนขับบริการแชร์รถ เช่น Uber หรือ Lyft ข้าพเจ้าจะมีสิทธิ์สมัครหรือไม่

คนขับบริการแชร์รถไม่มีสิทธิ์สมัครขอรับเงินช่วยเหลือ

25. สถานรับเลี้ยงเด็กมีสิทธิ์สมัครขอรับเงินช่วยเหลือหรือไม่

ใช่ สถานรับเลี้ยงเด็กมีสิทธิ์สมัครขอรับเงินช่วยเหลือ

26. องค์กรไม่หวังผลกำไรมีสิทธิ์สมัครขอรับเงินช่วยเหลือหรือไม่

องค์กรไม่หวังผลกำไรบางแห่งมีสิทธิ์สมัครขอรับเงินช่วยเหลือ องค์กรไม่หวังผลกำไรที่มีสิทธิ์ ได้แก่ ศิลปะการแสดง สถาบันวัฒนธรรม และองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางธุรกิจ

27. ถ้าตอนนี้พนักงานของข้าพเจ้าทำงานทางไกล จะนับเป็นสถานที่ประกอบการเพิ่มเติมได้หรือไม่

ไม่ พนักงานที่ทำงานนอกสถานที่จะไม่มีส่วนทำให้สามารถนับรวมเป็นสถานที่ประกอบการเพิ่มเติมได้

28. หลักในการแบ่งประเภทคืออะไร

 • บริการด้านธุรการ (บริการสนับสนุนด้านธุรการ)
 • เกษตรกรรมหรือทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการป่าไม้ เกษตรกรรม การทำเหมือง การประมง)
 • บริการทางธุรกิจ (กฎหมาย บัญชี การตลาด การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ)
 • บริการดูแลเด็กหรือรับเลี้ยงเด็ก
 • งานก่อสร้างหรืองานหนัก (ผู้รับเหมา งานโยธาขนาดใหญ่ งานก่อสร้างที่อยู่อาศัย)
 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์ กิจกรรมบันเทิงกลางคืน กิจกรรมพิเศษ การถ่ายภาพ การโฆษณา การออกแบบกราฟิก การสร้างเนื้อหา แฟชั่น เสื้อผ้าและสิ่งทอ วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ วารสาร การตรวจแก้ไขต้นฉบับ)
 • บริการด้านการศึกษา (การฝึกอบรม การเรียนทางไกล)
 • การเงิน ประกันภัย หรืออสังหาริมทรัพย์ (ธนาคาร ธนาคารเพื่อการลงทุน ตัวแทนประกันภัย นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์)
 • การดูแลรักษาสุขภาพ (สถานพยาบาล คลินิก บ้านพักคนชรา นักนวดบำบัด ทันตแพทย์)
 • ธุรกิจที่เกี่ยวกับงานบริการ (โรงแรม)
 • บริการด้านอาหาร: ร้านอาหาร
 • บริการด้านอาหาร: บาร์หรือร้านเหล้า
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือเทคโนโลยีชีวภาพ (การวิจัยและพัฒนา เภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์)
 • การผลิต: การบินและอวกาศ (ซัพพลายเออร์ด้านการบินและอวกาศ)
 • การผลิต: การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (ผู้ผลิตอาหาร การแปรรูปอาหารทะเล โรงกลั่นเบียร์ โรงกลั่นเหล้าองุ่น โรงกลั่นสุรา)
 • การผลิต: การเดินเรือ (การสร้างและซ่อมแซมเรือขนาดใหญ่และเรือขนาดเล็ก)
 • การผลิต: อื่น ๆ
 • บริการส่วนบุคคล (ความงาม ฟิตเนส ดูแลเด็ก บริการซักแห้ง บริการส่วนบุคคล หรือ งานบริการลูกค้า)
 • สิ่งพิมพ์หรือข้อมูลอื่น ๆ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การจัดพิมพ์หนังสือ การผลิตภาพยนตร์)
 • บริการทางวิชาชีพหรือด้านเทคนิค (บริษัทสถาปัตยกรรม บริษัทวิศวกรรม)
 • ธุรกิจค้าปลีก:ร้านค้า
 • ธุรกิจค้าปลีก: ไม่มีร้านค้า หรือธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 • ธุรกิจบริการสังคม (บริการอาหารสำหรับลูกค้าที่เป็นสถาบัน ที่อยู่อาศัย บริการฉุกเฉิน งานสังคมสงเคราะห์)
 • ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการบนคลาวด์ หรือธุรกิจโทรคมนาคม (ซอฟต์แวร์ คลาวด์คอมพิวติ้ง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรคมนาคม)
 • การขนส่งหรือคลังสินค้า (รถบรรทุก รถไฟ ผู้รับขนส่งสินค้า สายการบิน คลังสินค้า การขนส่งภาคพื้นดิน บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์)
 • การขนส่ง: ทางน้ำ (เรือสำราญ ทัวร์ทางน้ำ ขนส่งสินค้า)
 • บริการกำจัดขยะ(การจัดการขยะ)
 • ผู้ค้าส่ง ธุรกิจค้าส่ง

29. ธุรกิจของข้าพเจ้าสมัครแล้วในเดือนมีนาคม 2020 และพฤศจิกายน 2020 ข้าพเจ้าต้องสมัครใหม่เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพรอบที่ 6 ด้วยหรือไม่ 

ธุรกิจที่สมัครแล้วในเดือนมีนาคมและเดือนพฤศจิกายน 2020 จำเป็นต้องสมัครรอบที่ 6 เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องส่งใบสมัครออนไลน์

30. จะต้องทำอย่างไรหากข้าพเจ้าไม่พบธุรกิจของข้าพเจ้าในแถบการค้นหาด้านบน 

หากคุณไม่พบธุรกิจของคุณในแถบการค้นหาด้านบน ให้ลองรีเฟรชหน้าจอและค้นหาธุรกิจ ของคุณด้วยชื่อธุรกิจของคุณ ที่อยู่ หมายเลขจดทะเบียนธุรกิจ (UBI) หรือหมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเมือง  

หมายเหตุ: หากหมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเมือง (หมายเลขลูกค้าของเมือง) ไม่ปรากฏขึ้นหลังจากรีเฟรชหน้าจอ หรือหากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เป็นไปได้ว่าธุรกิจของคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดดูข้อมูลใน ส่วนเอกสารที่จำเป็น ไปที่เครื่องมือ ค้นหา Find a Business เพื่อค้นหา หมายเลข City Business License ของคุณ และส่งอีเมล ไปที่ tax@seattle.gov ทันทีเพื่อตรวจสอบสถานะภาษีของธุรกิจของคุณ              

คุณยังสามารถสมัครขอรับทุนได้หากคุณไม่พบธุรกิจของคุณในแถบค้นหาด้านบน โปรดป้อนข้อมูลธุรกิจและข้อมูลการติดต่อของคุณด้วยตนเองใน พอร์ทัลแอปพลิเคชัน

31. ธุรกิจของข้าพเจ้าได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็ก ข้าพเจ้าจะได้รับแบบฟอร์ม 1099 ของข้าพเจ้าได้อย่างไร 

แผนกการเงินและบริการงานธุรการเมืองซีแอตเทิล  ได้ ส่งแบบฟอร์ม 1099 ฉบับทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม W-9 เมื่อสิ้นเดือนมกราคม ไม่รวมถึงบริษัทประเภท C-corporation, บริษัทประเภท S-corporations หรือองค์กรไม่หวังผลกำไร  สำหรับธุรกิจที่ไม่ได้รับหรือเก็บแบบฟอร์ม 1099 ไว้ผิดที่ โปรดติดต่อ Kim Roberts ที่ Kim.Roberts@seattle.gov เพื่อขอรับสำเนาทางอีเมล 

32. ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมเมื่อมีการบังคับใช้นโยบายการตรวจสอบการฉีดวัคซีน

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างครบถ้วน หรือมีผลการทดสอบเป็นลบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างทั้งในร่มและกลางแจ้ง และในสถานประกอบการในคิงเคาน์ตี้ เพื่อช่วยชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม ข้อบังคับนี้จะมีผลต่อธุรกิจและองค์กรที่จำเป็นในการบังคับใช้นโยบายนี้ ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรที่สมัครเพื่อขอรับเงินทุนช่วยเหลือกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กและอยู่ในส่วนที่มีดังต่อไปนี้ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมสูงถึง $1,000

ภาคส่วนที่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนี้เป็นลำดับต้นได้แก่ ร้านอาหาร สถาบันศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม สถานประกอบการบันเทิงยามค่ำคืน และสถานที่ประกอบกิจกรรมในร่มนอกหลักสูตร/สันทนาการ (เช่น ลานโบว์ลิ่ง ยิม อุปกรณ์เล่นเกม ฯลฯ)

ธุรกิจไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครแยกกัน

ติดต่อสอบถาม ติดต่อเราได้ที่ (206) 684-8090 หรือ oed@seattle.gov

Economic Development

Markham McIntyre, Director
Address: 700 5th Ave, Suite 5752, Seattle, WA, 98104
Mailing Address: PO Box 94708, Seattle, WA, 98124-4708
Phone: (206) 684-8090
Phone Alt: (206) 684-0379
Fax: (206) 684-0379
oed@seattle.gov

Newsletter Updates

Subscribe

Sign up for the latest updates from Economic Development

The mission of the Office of Economic Development (OED) is to help create healthy businesses, thriving neighborhoods, and community organizations to contribute to a robust economy that will benefit all Seattle residents and future generations.