คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็ก

1. การระดมทุนรอบใหม่สำหรับกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กเปิดให้ผู้สมัครใหม่หรือไม่

เมืองซีแอตเทิลได้ปิดรับใบสมัครสำหรับเพื่อขอเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดแล้ว

2. หมดเขตรับสมัครเมื่อใด

เปิดรับสมัครถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน เวลา 23:59 น. เราไม่รับใบสมัครที่ยื่นช้าเกินกำหนด

3. รอบที่แล้วมีผู้สมัครกี่คน และคุณให้เงินทุนไปเท่าไหร่

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจได้รับใบสมัครเกือบ 9,000 ราย ในรอบแรกเมื่อกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กเปิดในเดือนมีนาคม 2020 ในช่วงรอบการสมัครที่สองในเดือนพฤศจิกายน 2020 มีการส่งใบสมัครมากกว่า 4,000 ราย

จนถึงปัจจุบันกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กได้มอบเงินทุนโดยตรงมากกว่า 10 ล้านดอลลาร์ให้แก่ธุรกิจขนาดเล็กเกือบ 1,500 แห่งที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำจากโรคระบาดทั่วเมืองซีแอตเทิล

ไปที่ ฐานข้อมูลผู้ได้รับเงินทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจ  สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม

4. แหล่งที่มาของเงินทุนของกองทุนรักษาเสถียรภาพมาจากทางใด

กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กได้รับทุนจากกองทุนทั่วไปของเมืองซีแอตเทิลและทุนสนับสนุนการพัฒนาชุมชนของรัฐบาลกลาง (CDBG) สำหรับห้ารอบก่อนหน้านี้ รอบที่ 6 ของกองทุนรักษาเสถียรภาพได้รับเงินทุนจากกองทุนฟื้นฟูการคลังในท้องถิ่นเนื่องจากเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus Local Fiscal Recovery Fund หรือ CLFR) ที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายแผนกู้ภัยแห่งสหรัฐอเมริกา (American Rescue Plan Act หรือ ARPA)

5. ต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง

เพื่อให้มีคุณสมบัติในการสมัครเพื่อขอรับเงินทุนช่วยเหลือกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กธุรกิจที่มีสิทธิ์จะต้อง:

 • ได้รับผลกระทบจากCOVID-19 และจากข้อจำกัดด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่เกี่ยวข้อง เช่น การหยุดชะงักของธุรกิจหรือการปิดกิจการอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด  
 • มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเมืองซีแอตเทิลที่ยังไม่หมดอายุ
 • ได้ยื่นภาษีธุรกิจเมืองและอาชีพ (B&O) และชำระภาษีเต็มจำนวนหากค้างชำระ  
 • ได้ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับทั้งหมดของรัฐบาลกลางรัฐ และของเมือง 
 • สามารถสมัครเพื่อขอรับสิทธิ์ได้เพียงหนึ่งรายต่อธุรกิจที่อยู่ ครัวเรือน หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี (EIN) หมายเลขทะเบียนธุรกิจ (UBI) และ/หรือหมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเมือง 

ที่ตั้ง: 

 • ตั้งอยู่ในเขตเมืองซีแอตเทิล
 • มีที่อยู่จริงและประกอบธุรกิจในเมืองซีแอตเทิลซึ่งจะได้รับการตรวจสอบผ่านแบบฟอร์มรายงานการเสียภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) ที่ได้ยื่นส่ง หากแบบฟอร์มรายงานการเสียภาษีธุรกิจของคุณไม่ระบุที่อยู่ในเมืองซีแอตเทิล จะถือว่าไม่มีสิทธิ์  
  • ข้อยกเว้น:ผู้ทำงานสร้างสรรค์ รถขายอาหาร และผู้ขายสินค้าในตลาดนัดเกษตรกร ปัจจุบันธุรกิจเหล่านี้ต้องประกอบธุรกิจในเมืองซีแอตเทิลและแจ้งที่อยู่ในเมืองซีแอตเทิลที่ใช้บ่อยที่สุด 
 • มีไม่เกินสองแห่ง

ขนาด: 

 • มีพนักงานเทียบเท่าเต็มเวลาสูงสุด50 คน 
 • เป็นเจ้าของคนดียว, C-corporation, S-corporation, สหกรณ์บริษัทจำกัด ห้างหุ้นส่วนหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยมีรายได้สุทธิประจำปีสูงสุดสองล้านดอลลาร์ (2,000,000 ดอลลาร์แต่อย่างน้อยหนึ่งพันดอลลาร์ (1,000 ดอลลาร์ 
  • แผนกการเงินและงานบริการธุรการของเมืองซีแอตเทิลจะพิจารณาความสูญเสียนี้ผ่านรายได้ที่รายงานในแบบฟอร์มรายงานภาษีธุรกิจและอาชีพ(B&O) ปี 2019 และ 2020  

การประกอบธุรกิจ: 

 • ปัจจุบันยังเปิดทำการและประกอบธุรกิจอยู่
 • เริ่มประกอบธุรกิจก่อนวันที่19 ตุลาคม 2019  
 • เป็นเจ้าของธุรกิจอิสระโดยไม่ใช่แฟรนไชส์และไม่ใช่ธุรกิจลูกโซ่

การสูญเสียรายได้: 

 • มีการสูญเสียรายได้สุทธิประจำปีรวมหรือเกินจำนวนเงินที่สมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือตามข้อมูลธุรกิจเมืองและอาชีพ(B&O)  

เกณฑ์เพิ่มเติมสำหรับองค์กรที่ไม่หวังผลกำไร 

 • เป็นศิลปะการแสดงสถาบันวัฒนธรรม หรือองค์กรที่ไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางธุรกิจ  
 • มีสถานะเปิดทำการอยู่และไม่หวังผลกำไรกับทางสำนักงานเลขาธิการแห่งรัฐวอชิงตัน

6. ธุรกิจใดบ้างที่ไม่มีสิทธิ์สมัคร

ธุรกิจที่ไม่มีสิทธิ์สมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กได้แก่: 

 • ธุรกิจที่ไม่มีที่ตั้งในเขตที่อยู่ภายใต้การปกครองของคิงเคาน์ตี้
 • ธุรกิจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมใดๆ ที่ผิดกฎหมายภายใต้กฎหมายของรัฐบาลกลาง รัฐ หรือท้องถิ่น 
 • ตามแบบฟอร์ม1099 เป็นผู้รับเหมาอิสระ ได้แก่:  
  • เป็นเจ้าของหรือธุรกิจให้เช่าอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว(รวมถึง Airbnb, Vrbo เป็นต้น) 
  • ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ส่วนบุคคล(นายหน้าซื่อขายอสังหาริมทรัพย์อิสระ)  
  • บริการแชร์รถแท็กซี่ บริการส่งอาหาร และบริการรถยนต์ (เช่น Uber, Lyft, Yellow Cab, Door Dash, Uber Eats เป็นต้น) 
 • องค์กรไม่หวังผลกำไรประเภท501(c)(3), 501(c)(6) หรือ 501(c)(19) ยกเว้นศิลปะการแสดง สถาบันทางวัฒนธรรม และองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางธุรกิจ 

7. ผู้ที่ได้การรับคัดเลือกให้รับทุนต้องมีคุณสมบัติอย่างไร

หลังจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กปิดรับใบสมัคร สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจะเริ่มตรวจสอบใบสมัครและคัดเลือกผู้ที่จะได้รับเงินทุนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2021

ผู้สมัครทุกคนจะต้องส่งใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนภายในกำหนดเวลา ใบสมัครที่กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน และใบสมัครที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดคุณสมบัติขั้นต่ำจะถูกตัดออกจากการคัดกรองขั้นต้นและไม่ได้รับการพิจารณาต่อไป สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจขอสงวนสิทธิ์ในการขอคำชี้แจงและยอมรับหรือยกเว้นความผิดปกติที่ไม่มีนัยสำคัญ หรือความไม่เป็นทางการในการพิจารณาว่าใบสมัครมีสิทธิ์หรือไม่

เจ้าหน้าที่กองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กอาจจะติดต่อผู้สมัครเพื่อขอตรวจสอบใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเมืองและหลักฐานการปฏิบัติตามในการชำระภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) ในเวลานี้ผู้สมัครจะมีเวลา 48 ชั่วโมงในการยืนยันการปฏิบัติตามเพื่อที่จะได้รับการพิจารณาในการขอรับเงินทุน เจ้าหน้าที่อาจติดต่อผู้สมัครทางโทรศัพท์ที่ใช้รหัสทางไกล 206 หรืออีเมลที่ลงท้ายด้วย @seattle.gov ธุรกิจสามารถตรวจสอบตัวตนของเจ้าหน้าที่ได้โดยโทรไปที่สำนักงานของเราที่หมายเลข (206) 684-8090 หรือไปที่ หน้าสมุดรายชื่อทีมงานของเรา บนเว็บไซต์ของเรา

เพื่อสนับสนุนธุรกิจขนาดเล็กที่มีแนวโน้มที่จะได้รับผลกระทบทางเศรษฐกิจมากที่สุด สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจะให้ความสำคัญกับธุรกิจจากชุมชนที่ด้อยโอกาสดังต่อไปนี้:

 • ธุรกิจขนาดเล็กที่เป็นเจ้าของโดยคนผิวดำ ชนพื้นเมือง และคนผิวสี (BIPOC)
 • ธุรกิจขนาดเล็กที่ผู้หญิงเป็นเจ้าของ
 • ธุรกิจขนาดเล็กที่ตั้งอยู่ในระบบการสำรวจสำมะโนประชากรในพื้นที่ที่มีความยากจนสูง โดยมีความยากจนขั้นต่ำ 30% หรือรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 60%
  • หมายเหตุ: พื้นที่เหล่านี้เป็นไปตามคำจำกัดความของ "ชุมชนที่มีรายได้ต่ำ" (LIC) โดยสำนักงานบริหารธุรกิจขนาดเล็กของรัฐบาลกลาง (Small Business Administration หรือ SBA) และสำนักงานบริหารธุรกิจขนาดเล็กได้จัดลำดับความสำคัญของชุมชนที่มีรายได้ต่ำสำหรับการจัดหาเงินทุนช่วยเหลือเพื่อบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์ COVID

ผู้สมัครทุกคนจะได้รับแจ้งสถานภาพของตนภายในวันที่ 31 มกราคม 2022

8. เราจะทราบได้อย่างไรว่าธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือกมีสิทธิ์ได้รับเงินทุน

เจ้าของธุรกิจจะต้องตอบชุดคำถามให้ครบถ้วนซึ่งระบบอัตโนมัติจะทำการคัดเลือกว่ามีสิทธิ์ได้รับเงินทุนหรือไม่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจะทำงานร่วมกับฝ่ายการเงินและการบริหารเพื่อตรวจสอบเอกสารที่ให้ไว้ในใบสมัคร

9. ขั้นตอนการคัดเลือกผู้ได้รับทุนมีความเท่าเทียมและปราศจากอคติหรือไม่

ใช่ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจแห่งเมืองซีแอตเทิลจะไม่เลือกปฏิบัติหรือตัดสิทธิ์ผู้สมัครทางธุรกิจตามเพศ เชื้อชาติ ศาสนา ชาติพันธุ์ รสนิยมทางเพศ อัตลักษณ์ทางเพศ สถานภาพทางครอบครัว ประเทศที่เกิด ความทุพพลภาพ หรือหมวดหมู่ทางประชากรอื่น ๆ

10. คุณจะมั่นใจได้อย่างไรว่าเจ้าของธุรกิจกลุ่มที่ด้อยโอกาสและไม่ได้พูดภาษาอังกฤษมีโอกาสได้รับเงินช่วยเหลืออย่างยุติธรรม

 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจกำลังทำงานร่วมกับสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและกิจการผู้ลี้ภัย หน่วยงานประสานงานชุมชนของกรมพื้นที่ใกล้เคียง และพันธมิตรในชุมชนอื่น ๆ เพื่อให้ความช่วยเหลือด้านข้อมูลและด้านเทคนิคแก่เจ้าของธุรกิจที่มีอุปสรรคต่อการเข้าถึงข่าวสาร เพื่อแจ้งให้ทราบถึงการเปิดรับสมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนเสถียรภาพและระยะเวลาการสมัคร
 • โปรแกรมจะแปลเอกสารที่จำเป็นในการสมัครเพื่อให้แน่ใจว่าชุมชนที่พูดภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลนี้ได้
 • ทีมงานพัฒนาธุรกิจขนาดเล็กจะจัดการประชุมออนไลน์เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการสมัครเพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ ในวันที่ 21 ตุลาคม เวลา00 น มีบริการล่ามสองภาษาและข้อมูลเอกสารที่แปลเป็นภาษาอัมฮาริก จีน เกาหลี โซมาลี สเปน ไทย และเวียดนาม
 • หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าถึงคอมพิวเตอร์หรืออินเทอร์เน็ต ผู้สมัครสามารถติดต่อสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อขอความช่วยเหลือในการส่งใบสมัครออนไลน์ได้ ห้องสมุดสาธารณะของเมืองซีแอตเทิลทุกสาขามีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตให้บริการเช่นกัน
 • สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจได้จัดเตรียมความช่วยเหลือด้านเทคนิค บริการการเข้าถึงด้านภาษา การอำนวยความสะดวกสำหรับผู้ทุพพลภาพ เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ และช่วยในการเข้าถึงข้อมูลเพื่อช่วยเหลือผู้สมัครที่มีสิทธิ์ในการกรอกใบสมัครนี้ ธุรกิจสามารถเข้าถึงการสนับสนุนให้ความช่วยเหลือโดยโทรศัพท์ไปที่ (206) 684-8090 หรือส่งอีเมลไปที่ oed@seattle.gov.

11. ธุรกิจจะได้รับเงินช่วยเหลือจำนวนเท่าไหร่

เงินช่วยเหลือจะมอบให้เป็นจำนวน $5,000, $10,000 และ $20,000

12.สามารถใช้เงินช่วยเหลือนี้ทำอะไรได้บ้าง

สามารถใช้เงินทุนนี้เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของธุรกิจที่ได้รับทุนเท่านั้น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานหมายถึง การดำเนินธุรกิจประจำวันของธุรกิจ เช่น ค่าเช่า เงินเดือนพนักงาน และการดำเนินการต่าง ๆ ของธุรกิจ

13. เหตุใดธุรกิจจึงจำเป็นต้องแชร์ข้อมูลทางการเงิน

สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจรวบรวม ภาษีธุรกิจและอาชีพ (B&O) และประมาณการค่าใช้จ่ายอื่น ๆ รายเดือน เพื่อประเมินความต้องการและเงินทุนในอนาคต การปฏิบัติตามข้อกำหนดของธุรกิจขนาดเล็ก และเพื่อให้แน่ใจว่ามีความสอดคล้องกับความต้องการทางการเงินของธุรกิจ และยืนยันว่าธุรกิจได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19

14. ข้อมูลในการสมัคร และข้อมูลทางการเงินจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะหรือไม่

โดยทั่วไป เอกสารประกอบการสมัครจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ อย่างไรก็ตาม กฎหมายของรัฐวอชิงตันอนุญาตให้ระงับข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินบางอย่างเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้สมัคร

15. ธุรกิจที่ได้รับทุนสนับสนุนในห้ารอบแรกจากกองทุนรักษาเสถียรภาพสามารถสมัครในรอบนี้ได้อีกหรือไม่

ใช่ ธุรกิจที่ได้รับเงินทุนในห้ารอบแรกจากกองทุนรักษาเสถียรภาพจะมีสิทธิ์สมัครในรอบนี้ได้ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องส่งใบสมัครทางออนไลน์ รวมถึงผู้ที่เคยได้รับเงินทุนช่วยเหลือและธุรกิจที่เคยสมัครไว้รอบก่อนหน้านี้

16. หากธุรกิจต้องการเงินสดในตอนนี้ จะมีหน่วยงานอื่นช่วยเหลือเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นอกจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กของเมืองแล้ว ยังมีหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐบาลกลาง และหน่วยงานการกุศลอีกจำนวนหนึ่งพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็กที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตโควิด-19 สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจเสนอให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคสำหรับธุรกิจที่สมัครขอทุนช่วยเหลือนี้ เยี่ยมชม หน้าแหล่งข้อมูล ของเราเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติม

17. ตัวอย่างธุรกิจเคลื่อนที่มีอะไรบ้าง

ตัวอย่างของธุรกิจเคลื่อนที่ที่ไม่ต้องมีสถานที่ประกอบการจริงเพื่อขอเงินช่วยเหลือนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ผู้ขายสินค้าในตลาดนัดเกษตรกร
 • ผู้รับจัดงานเลี้ยง
 • รถขายอาหาร
 • ผู้ฝึกสอนส่วนบุคคล
 • บริการทำความสะอาด
 • บริการขนย้ายขยะ
 • บริการขนย้าย

โปรดทราบว่าผู้สมัครทุกคน ต้อง มีใบอนุญาตประกอบธุรกิจเมืองซีแอตเทิลที่ยังไม่หมดอายุ คุณสามารถตรวจสอบสถานะใบอนุญาตประกอบธุรกิจของคุณที่ filelocal-wa.gov

18. ประเภทธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์คืออะไรบ้าง

ตัวอย่างของธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่ไม่จำเป็นมีต้องมีหน้าร้านเพื่อขอเงินช่วยเหลือนี้รวมถึง แต่ไม่จำกัดเฉพาะ:

 • ภาพยนตร์ (รวมถึงเทคโนโลยีที่สมจริง มัลติมีเดีย เช่น AR/VR/MR/XR/CGI/การจับการเคลื่อนไหว/การเล่นเกม/แอนิเมชั่น การจัดจำหน่าย นิทรรศการ ฯลฯ)
 • ดนตรี (รวมถึงนักดนตรี สถานที่แสดงดนตรี สตูดิโอบันทึกเสียง ช่างเทคนิคด้านเสียง การจัดการศิลปิน ค่ายเพลง การจอง ฯลฯ)
 • การจัดกิจกรรมพิเศษ
 • การถ่ายภาพ
 • เอเจนซี่สร้างสรรค์สื่อ (โฆษณา การออกแบบกราฟิก การสร้างเนื้อหา ฯลฯ)
 • แฟชั่น เสื้อผ้า และสิ่งทอ
 • วรรณกรรม (สิ่งพิมพ์ วารสารศาสตร์ การเขียน การตรวจแก้ไขต้นฉบับ ฯลฯ)

19. ธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์รวมถึงศิลปินรายบุคคลหรือไม่

ศิลปินรายบุคคลถือเป็นธุรกิจอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ

20. ถ้าสมาชิกในครอบครัวทำงานให้กับธุรกิจของข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องรวมพวกเขาเป็นพนักงานเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลา (FTE) หรือไม่

หากสมาชิกในครอบครัวมีชื่อในบัญชีเงินเดือน คุณจะต้องรวมพวกเขาเป็นพนักงานเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลา

21. จะเป็นอย่างไรถ้าหากธุรกิจของข้าพเจ้ามีพนักงานเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลา (FTE) มากกว่า 50 คนในวันที่ 1 มีนาคม 2020 แต่ต้องลดจำนวนพนักงานลงเนื่องจากโรคระบาด ธุรกิจของข้าพเจ้ามีสิทธิ์หรือไม่

ธุรกิจที่มีพนักงานเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลามากกว่า 50 คนในวันที่ 1 มีนาคม 2020 จะไม่ผ่านเกณฑ์ ธุรกิจของคุณต้องมีพนักงานเทียบเท่าพนักงานเต็มเวลาสูงสุด 50 คน

22. ถ้าข้าพเจ้าต้องประกอบธุรกิจมาแล้วเป็นเวลาอย่างน้อย 24 เดือน มีวันตัดยอดในการนับวันที่ที่ข้าพเจ้าควรที่จะได้เริ่มดำเนินกิจการแล้วหรือไม่

ธุรกิจที่เริ่มดำเนินกิจการก่อนวันที่ 19 ตุลาคม 2019 ถือว่าเป็นไปตามข้อกำหนดขั้นต่ำ 24 เดือน

23. ธุรกิจของข้าพเจ้าถูกปิดตัวลงในปัจจุบันเนื่องจากสถานการณ์โควิด ข้าพเจ้าจะมีสิทธิ์สมัครหรือไม่

ธุรกิจที่ต้องปิดตัวลงเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ยังคงมีสิทธิ์สมัคร หากเป็นไปตามข้อกำหนดอื่น ๆ และมีใบอนุญาตประกอบธุรกิจในเมืองซีแอตเทิลที่ยังไม่หมดอายุ หากธุรกิจถูกปิดถาวรจะไม่มีสิทธิ์สมัครขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ

24. หากข้าพเจ้าเป็นคนขับบริการแชร์รถ เช่น Uber หรือ Lyft ข้าพเจ้าจะมีสิทธิ์สมัครหรือไม่

คนขับบริการแชร์รถไม่มีสิทธิ์สมัครขอรับเงินช่วยเหลือ

25. สถานรับเลี้ยงเด็กมีสิทธิ์สมัครขอรับเงินช่วยเหลือหรือไม่

ใช่ สถานรับเลี้ยงเด็กมีสิทธิ์สมัครขอรับเงินช่วยเหลือ

26. องค์กรไม่หวังผลกำไรมีสิทธิ์สมัครขอรับเงินช่วยเหลือหรือไม่

องค์กรไม่หวังผลกำไรบางแห่งมีสิทธิ์สมัครขอรับเงินช่วยเหลือ องค์กรไม่หวังผลกำไรที่มีสิทธิ์ ได้แก่ ศิลปะการแสดง สถาบันวัฒนธรรม และองค์กรไม่หวังผลกำไรที่ให้ความช่วยเหลือด้านเทคนิคทางธุรกิจ

27. ถ้าตอนนี้พนักงานของข้าพเจ้าทำงานทางไกล จะนับเป็นสถานที่ประกอบการเพิ่มเติมได้หรือไม่

ไม่ พนักงานที่ทำงานนอกสถานที่จะไม่มีส่วนทำให้สามารถนับรวมเป็นสถานที่ประกอบการเพิ่มเติมได้

28. หลักในการแบ่งประเภทคืออะไร

 • บริการด้านธุรการ (บริการสนับสนุนด้านธุรการ)
 • เกษตรกรรมหรือทรัพยากรธรรมชาติ (การจัดการป่าไม้ เกษตรกรรม การทำเหมือง การประมง)
 • บริการทางธุรกิจ (กฎหมาย บัญชี การตลาด การให้คำปรึกษาทางธุรกิจ)
 • บริการดูแลเด็กหรือรับเลี้ยงเด็ก
 • งานก่อสร้างหรืองานหนัก (ผู้รับเหมา งานโยธาขนาดใหญ่ งานก่อสร้างที่อยู่อาศัย)
 • อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ (ภาพยนตร์ กิจกรรมบันเทิงกลางคืน กิจกรรมพิเศษ การถ่ายภาพ การโฆษณา การออกแบบกราฟิก การสร้างเนื้อหา แฟชั่น เสื้อผ้าและสิ่งทอ วรรณกรรม สิ่งพิมพ์ วารสาร การตรวจแก้ไขต้นฉบับ)
 • บริการด้านการศึกษา (การฝึกอบรม การเรียนทางไกล)
 • การเงิน ประกันภัย หรืออสังหาริมทรัพย์ (ธนาคาร ธนาคารเพื่อการลงทุน ตัวแทนประกันภัย นายหน้าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์)
 • การดูแลรักษาสุขภาพ (สถานพยาบาล คลินิก บ้านพักคนชรา นักนวดบำบัด ทันตแพทย์)
 • ธุรกิจที่เกี่ยวกับงานบริการ (โรงแรม)
 • บริการด้านอาหาร: ร้านอาหาร
 • บริการด้านอาหาร: บาร์หรือร้านเหล้า
 • วิทยาศาสตร์ชีวภาพ หรือเทคโนโลยีชีวภาพ (การวิจัยและพัฒนา เภสัชกรรม อุปกรณ์การแพทย์)
 • การผลิต: การบินและอวกาศ (ซัพพลายเออร์ด้านการบินและอวกาศ)
 • การผลิต: การผลิตอาหารและเครื่องดื่ม (ผู้ผลิตอาหาร การแปรรูปอาหารทะเล โรงกลั่นเบียร์ โรงกลั่นเหล้าองุ่น โรงกลั่นสุรา)
 • การผลิต: การเดินเรือ (การสร้างและซ่อมแซมเรือขนาดใหญ่และเรือขนาดเล็ก)
 • การผลิต: อื่น ๆ
 • บริการส่วนบุคคล (ความงาม ฟิตเนส ดูแลเด็ก บริการซักแห้ง บริการส่วนบุคคล หรือ งานบริการลูกค้า)
 • สิ่งพิมพ์หรือข้อมูลอื่น ๆ (หนังสือพิมพ์ นิตยสาร การจัดพิมพ์หนังสือ การผลิตภาพยนตร์)
 • บริการทางวิชาชีพหรือด้านเทคนิค (บริษัทสถาปัตยกรรม บริษัทวิศวกรรม)
 • ธุรกิจค้าปลีก:ร้านค้า
 • ธุรกิจค้าปลีก: ไม่มีร้านค้า หรือธุรกิจอีคอมเมิร์ซ
 • ธุรกิจบริการสังคม (บริการอาหารสำหรับลูกค้าที่เป็นสถาบัน ที่อยู่อาศัย บริการฉุกเฉิน งานสังคมสงเคราะห์)
 • ซอฟต์แวร์ ผลิตภัณฑ์และบริการบนคลาวด์ หรือธุรกิจโทรคมนาคม (ซอฟต์แวร์ คลาวด์คอมพิวติ้ง ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรคมนาคม)
 • การขนส่งหรือคลังสินค้า (รถบรรทุก รถไฟ ผู้รับขนส่งสินค้า สายการบิน คลังสินค้า การขนส่งภาคพื้นดิน บริการจัดส่งพัสดุภัณฑ์)
 • การขนส่ง: ทางน้ำ (เรือสำราญ ทัวร์ทางน้ำ ขนส่งสินค้า)
 • บริการกำจัดขยะ(การจัดการขยะ)
 • ผู้ค้าส่ง ธุรกิจค้าส่ง

29. ธุรกิจของข้าพเจ้าสมัครแล้วในเดือนมีนาคม 2020 และพฤศจิกายน 2020 ข้าพเจ้าต้องสมัครใหม่เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพรอบที่ 6 ด้วยหรือไม่ 

ธุรกิจที่สมัครแล้วในเดือนมีนาคมและเดือนพฤศจิกายน 2020 จำเป็นต้องสมัครรอบที่ 6 เพื่อขอรับเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพ ผู้สมัครที่มีสิทธิ์ทั้งหมดจะต้องส่งใบสมัครออนไลน์

30. จะต้องทำอย่างไรหากข้าพเจ้าไม่พบธุรกิจของข้าพเจ้าในแถบการค้นหาด้านบน 

หากคุณไม่พบธุรกิจของคุณในแถบการค้นหาด้านบน ให้ลองรีเฟรชหน้าจอและค้นหาธุรกิจ ของคุณด้วยชื่อธุรกิจของคุณ ที่อยู่ หมายเลขจดทะเบียนธุรกิจ (UBI) หรือหมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเมือง  

หมายเหตุ: หากหมายเลขใบอนุญาตประกอบธุรกิจของเมือง (หมายเลขลูกค้าของเมือง) ไม่ปรากฏขึ้นหลังจากรีเฟรชหน้าจอ หรือหากคุณได้รับข้อความแสดงข้อผิดพลาด เป็นไปได้ว่าธุรกิจของคุณไม่ได้ปฏิบัติตามข้อกำหนด โปรดดูข้อมูลใน ส่วนเอกสารที่จำเป็น ไปที่เครื่องมือ ค้นหา Find a Business เพื่อค้นหา หมายเลข City Business License ของคุณ และส่งอีเมล ไปที่ tax@seattle.gov ทันทีเพื่อตรวจสอบสถานะภาษีของธุรกิจของคุณ              

คุณยังสามารถสมัครขอรับทุนได้หากคุณไม่พบธุรกิจของคุณในแถบค้นหาด้านบน โปรดป้อนข้อมูลธุรกิจและข้อมูลการติดต่อของคุณด้วยตนเองใน พอร์ทัลแอปพลิเคชัน

31. ธุรกิจของข้าพเจ้าได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็ก ข้าพเจ้าจะได้รับแบบฟอร์ม 1099 ของข้าพเจ้าได้อย่างไร 

แผนกการเงินและบริการงานธุรการเมืองซีแอตเทิล  ได้ ส่งแบบฟอร์ม 1099 ฉบับทางไปรษณีย์ไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในแบบฟอร์ม W-9 เมื่อสิ้นเดือนมกราคม ไม่รวมถึงบริษัทประเภท C-corporation, บริษัทประเภท S-corporations หรือองค์กรไม่หวังผลกำไร  สำหรับธุรกิจที่ไม่ได้รับหรือเก็บแบบฟอร์ม 1099 ไว้ผิดที่ โปรดติดต่อ Kim Roberts ที่ Kim.Roberts@seattle.gov เพื่อขอรับสำเนาทางอีเมล 

32. ใครบ้างที่มีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมเมื่อมีการบังคับใช้นโยบายการตรวจสอบการฉีดวัคซีน

ตั้งแต่วันที่ 25 ตุลาคม ผู้ที่มีอายุ 12 ปีขึ้นไปจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน COVID-19 อย่างครบถ้วน หรือมีผลการทดสอบเป็นลบเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมบางอย่างทั้งในร่มและกลางแจ้ง และในสถานประกอบการในคิงเคาน์ตี้ เพื่อช่วยชดเชยผลกระทบทางเศรษฐกิจเพิ่มเติม ข้อบังคับนี้จะมีผลต่อธุรกิจและองค์กรที่จำเป็นในการบังคับใช้นโยบายนี้ ธุรกิจขนาดเล็กและองค์กรที่สมัครเพื่อขอรับเงินทุนช่วยเหลือกองทุนรักษาเสถียรภาพธุรกิจขนาดเล็กและอยู่ในส่วนที่มีดังต่อไปนี้ จะมีสิทธิ์ได้รับเงินทุนเพิ่มเติมสูงถึง $1,000

ภาคส่วนที่มีสิทธิ์ที่จะได้เงินช่วยเหลือเพิ่มเติมนี้เป็นลำดับต้นได้แก่ ร้านอาหาร สถาบันศิลปะการแสดงและวัฒนธรรม สถานประกอบการบันเทิงยามค่ำคืน และสถานที่ประกอบกิจกรรมในร่มนอกหลักสูตร/สันทนาการ (เช่น ลานโบว์ลิ่ง ยิม อุปกรณ์เล่นเกม ฯลฯ)

ธุรกิจไม่จำเป็นต้องส่งใบสมัครแยกกัน

ติดต่อสอบถาม ติดต่อเราได้ที่ (206) 684-8090 หรือ oed@seattle.gov